I. Tạp chí in: Kho Báo - Tạp chí (Tầng 4)

1. Tạp chí  Nghiên cứu Kinh tế
2. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á
Economic development (bản tiếng Anh)
(Phát triển kinh tế: 2005 - 11/2017)
3. Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á
4.Tổng luận Khoa học Công nghệ Kinh tế
5. Tạp chí Kinh tế và Dự báo
6. Tạp chí Kinh tế và Phát triển
7. Tạp chí Chứng khoán Việt Nam
8. Vietnamlogistics review
9. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
10. Tạp chí Kế toán & Kiểm toán
11. Tạp chí Ngân hàng
12. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng: 2010 - 2018)
13. Tạp chí Tài chính
14. Tạp chí Khoa học Thương mại

II. Tạp chí điện tử: 

A. Tạp chí trong CSDL Khoa học và Công nghệ:
Truy cập vào địa chỉ: https://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN
(Vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ Trường Đại học An Giang để download tài liệu)

Bao gồm các nhan đề Tạp chí sau:

1. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán
2. Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - Marketing
3. Tạp chí Quản lý Kinh tế
4. Tạp chí Thương mại
5. Tạp chí Khoa học Thương mại
6. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ
7. Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp
8. Tạp chí Thương gia & Thị trường

B. Tạp chí truy cập mở: 

C. Tạp chí trong hệ thống CSDL ĐHQG TP. HCM:  

Danh mục tạp chí trong CSDL Proquest (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL SpringerLink (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Sciencedirect (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL MIT OpenCourseWare (xem tại đây)

Danh mục tạp chí trong CSDL Springeropen

1. Business and Management
2. Business Research
3. Financial Innovation

 Danh mục tạp chí trong CSDL MathSciNet® Mathematical Reviews

1. International Journal of Ecological Economics & Statistics
2. International Journal of Statistics & Economics
3. International Journal of Economic Theory
4. International Economic Review