1. Bộ Công thương Việt Nam: http://www.moit.gov.vn/
 2. Bộ Tài chính: https://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/m/trangchu?_afrLoop=864021679440368
 3. Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương - Cổng Thông tin Kinh tế Việt Nam: http://www.ciem.org.vn/
 4. Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam: http://www.vacpa.org.vn
 5. Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam: http://www.vecom.vn/
 6. Thời báo Kinh tế Việt Nam http://vneconomy.vn/
 7. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/
 8. Tạp chí Kinh tế và Dự báo: http://kinhtevadubao.vn/danh-sach/214/tap-chi-kinh-te-va-du-bao.html
 9. Tạp chí Kinh tế và Phát triển: http://ktpt.neu.edu.vn/
 10. Tạp chí Kinh tế và Quản trị kinh doanh http://tapchi.tueba.edu.vn/
 11. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế và Kinh doanh Châu Á: http://jabes.ueh.edu.vn/?lang=vi
 12. Tạp chí Kinh tế môi trường Điện tử: https://kinhtemoitruong.vn/
 13. Tạp chí Doanh nghiệp và Thương mại: http://doanhnghiepvathuongmai.vn/
 14. Tạp chí Quản lý và Kinh tế Quốc tế: http://tapchi.ftu.edu.vn/
 15. Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/
 16. Tạp chí Thuế: http://tapchithue.com.vn/
 17. Brands Việt Nam: http://www.brandsvietnam.com/
 18. Marketing week: https://www.marketingweek.com/ 
 19. Xu hướng tiếp thị: https://xuhuongtiepthi.com/ 
 20. Marketing chiến lược: http://www.marketingchienluoc.com/