Tài nguyên nội sinh DSPACE:http://lib.agu.edu.vn:8180/dspace/

Các Bộ sưu tập liên quan:

-  Giáo trình

-  Khóa luận tốt nghiệp

-  Nghiên cứu khoa học

-  Thông tin khoa học

(Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

CSDL ProQuest: http://lhtv.vista.vn (chọn Proquest Central)

-  English language

-  English language AND Learning

-  English language AND Children & youth

-  English language AND Culture

-  English language AND English as a second language--ESL

-  English language AND Literacy

-  English language AND Teaching Study English Studies

-  Studies AND English language

-  Studies AND English teachers

-  English language AND Linguistics

-  English language AND Students

-  English language AND Teaching

-  English language AND Bilingual education

-  English language AND Grammar

-  English language AND Education

-  English language AND Dictionaries

-  Language policy

-  Bilingual education

CSDL STD Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam:

-  Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD – Tài liệu KH&CN Việt Nam)

-  Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của trường ĐH An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

Cơ sở dữ liệu khác:

Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến – Vietnam Journals Online: http://www.vjol.info/