1. Tạp chí Hóa học

2. Tạp chí Hóa học và Ứng dụng

3. Tạp chí Tâm lý học

4. Tạp chí Dạy và học ngày nay

5. Tạp chí Giáo dục

6. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam

7. Tạp chí Giáo dục và Xã hội

8. Tạp chí Giáo dục Lý luận

9. Báo Giáo dục và Thời đại

10.Báo Giáo dục Online 

11. Vietnam Journal of Chemistry