Bản tin được lưu trữ tại kho báo tạp chí (Tầng 4)

1.Hóa học & Ứng dụng
2.Vietnam Journal of Chemistry
3.Dược học
4.Thuốc & Sức khỏe

 

Bản điện tử

Truy cập vào địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề tạp chí sau:

1. Tạp chí Hóa học
2. Tạp chí Hóa học & Ứng dụng
3. Tạp chí Dược học
4. Tạp chí Dạy & học ngày nay
5. Tạp chí Tâm lý học
6. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học 

 

Tạp chí truy cập mở: