Trang web một số viện nghiên cứu:

IIG Vietnam—Đại diện chính thức của ETS tại Việt Nam:

http://www.toefl.com.vn/c10-tin-tuc.html

Viện Khảo thí Hoa Kỳ (ETS): http://www.ets.org/toefl/

Trang web một số trường đại học:

Chuyên san  Ngoại Ngữ của ĐH Quốc Gia Hà Nội:http://ulis.vnu.edu.vn/

Tài nguyên số - Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội

http://data.ulis.vnu.edu.vn/jspui/?locale=vi

Trang web một số tổ chức khác:

Tự điển trực tuyến:http://www.dictionary.com/(xếp vào từ điển online)

British Council Vietnamhttps://www.britishcouncil.vn/

BBC International Education: http://bbc.edu.vn/

Dịch tự động Anh Việt: http://vdict.com/

Học tiếng anh online: http://tienganhonline.net/

Hp grouphttp://ww2.hp-vietnam.com/?folio=7POJ4E717

IDP Vietnamhttps://www.idp.com/vietnam/studyabroad

Học Bổng Chính Phủ Australia tại Việt Nam:

http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/

Mạng du học: http://mangduhoc.com.vn/du-hoc-hoc-bong/

Trang Thông tin Du học của AMA:

 http://duhoc.ama.edu.vn/tin-tuc-hoc-bong.html

Trang web luyện thi Tiếng Anh:

Từ điển online:

Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/

Oxford Dictionarieshttp://www.oxforddictionaries.com/

Oxford Advanced Learner’s Dictionary:

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Macmillan Dictionaryhttp://www.macmillandictionary.com/

Các trang web luyện thi TOEFL:

ETS Europe – TOEFL:

http://www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments

TestPrepPractice:

http://www.testpreppractice.net/TOEFL/ibt-toefl.html

Free TOEFL practice testhttp://www.stuff.co.uk/toefl.htm

4Testshttps://www.4tests.com/toefl

Testden:

http://www.testden.com/challenge/free-toefl.asp?refererid=goog3&gclid=CM2GvrOH-q4CFYuc4godDWSIwg

Exam English:

http://www.examenglish.com/TOEFL/index.html

TOEFL Writing Help:

http://www.cz-training.com/toefl/essaystructure01.html

TOEFL iBT Coursehttp://www.toeflibtcourse.com/

I-coursehttp://i-courses.org/toefl-ibt-overview/

Các trang web luyện thi IELTS:

IELTS Organizationhttps://www.ielts.org/

English Online: http://www.english-online.at/index.htm

English Zone: http://english-zone.com/index.php

Manythings.orghttp://www.manythings.org/

ABC: http://www.abc.net.au/worldtoday/

TED: http://www.ted.com/

Free IELTS Practice Tests:

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests

Good Luck IELTS: http://www.goodluckielts.com/

IELTS Exams: http://www.ielts-exam.net/

Exam English: http://www.examenglish.com/IELTS/index.html

IELTS-Bloghttp://www.ielts-blog.com/

Canadavisa – Free IELTS practice test:

http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html

IELTS Prep info – GEIShttp://www.ieltsprepinfo.com/