Trang web một số trường đại học:

Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội http://ulis.vnu.edu.vn/

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/

 Trang web một số tổ chức khác:

Tự điển trực tuyến:http://www.dictionary.com/(xếp vào từ điển online)

British Council Vietnamhttps://www.britishcouncil.vn/

BBC International Education: http://bbc.edu.vn/

Dịch tự động Anh Việt: http://vdict.com/

Học tiếng anh online: http://tienganhonline.net/

IDP Vietnamhttps://www.idp.com/vietnam/studyabroad

HathiTrust Digital Library https://www.hathitrust.org/

Autralasian Digital Theses-ADT https://trove.nla.gov.au/

PDF Drive  https://www.pdfdrive.com/

Cục Bảo trợ xã hội: http://btxh.gov.vn/

Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông: http://mic.gov.vn/Pages/trangchu.aspx

 

 Trang web luyện thi Tiếng Anh:

Từ điển online:

Cambridge Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/

Oxford Dictionarieshttp://www.oxforddictionaries.com/

Oxford Advanced Learner’s Dictionary:

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Macmillan Dictionaryhttp://www.macmillandictionary.com/

Các trang web luyện thi TOEFL:

ETS Europe – TOEFL:

http://www.etsglobal.org/Global/Eng/Tests-Preparation/The-TOEFL-Family-of-Assessments

4Testshttps://www.4tests.com/toefl

 Exam English:

http://www.examenglish.com/TOEFL/index.html

Các trang web luyện thi IELTS:

TED: http://www.ted.com/

IELTS Exams: http://www.ielts-exam.net/

Canadavisa – Free IELTS practice test:

http://www.canadavisa.com/ielts/free-practice-tests.html

IELTS Prep info – GEIShttp://www.ieltsprepinfo.com/

International Journal of English Research 

http://www.englishjournals.com/archives/