1.  Tài nguyên Nội sinh (DSpace)

Các Bộ sưu tập liên quan:

• Giáo trình 

• Bài giảng điện tử

• Khóa luận tốt nghiệp

• Luận văn, luận án

• Nghiên cứu khoa học

• Tạp chí khoa học

• Thông tin khoa học

(Bản in được lưu trữ tại quầy Tham khảo Tầng 4)

2. CSDL ProQuest

  • Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/ co-so-du-lieu - Bấm chọn Proquest Central
  • Tài khoản truy cập: Liên hệ Cán bộ Thư viện tại Tầng 3 để được hướng dẫn đăng ký tài khoản truy cập.

Các chủ đề liên quan đến Toán ứng dụng trong ProQuest:

• Mathematics

• Applied Mathematics

• Applied Mathematics AND Learning

• Applied Mathematics AND Teaching Methods

• Applied Mathematics AND Students

• Applied Mathematics AND Education

• Applied Mathematics AND Science

• Applied Mathematics AND Theory

• Applied Mathematics AND Banks

3. CSDL STD Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

  • Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/ co-so-du-lieu - Bấm chọn Cơ sở dữ liệu công bố Khoa học và công nghệ Việt Nam
  • Tài khoản truy cập: Liên hệ Cán bộ Thư viện tại Tầng 3 để được hướng dẫn đăng ký tài khoản truy cập.

 Gồm các nhan đề tạp chí sau:

1. TB Khoa học của các trường đại học: Toán học (Bộ giáo dục và đào tạo)

2. Giáo dục

3. Giáo dục lý luận

4. Khoa học giáo dục

5. Khoa học giáo dục Việt Nam

6. Dạy và học ngày nay

7. Phát triển giáo dục

8. Quản lý giáo dục

9. Tài chính

10. Công nghệ ngân hàng

11. Ngân hàng

12. Kế toán

13. Kế toán và kiểm toán

14. Nghiên cứu Tài chính Kế toán

15. Vietnam Journal of Mathematics

4. CSDL Springer Link

Địa chỉ truy cập:

https://dbonline.cesti.gov.vn/login?url=https://link.springer.com

Chủ đề tìm kiếm liên quan ngành Toán ứng dụng:

• Applied Mathematics

5. Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến – Vietnam Journals Online

http://www.vjol.info/index.php/index/index