1. Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Viện Toán học: http://math.ac.vn/vi/

2. Viện Toán ứng dụng và Tin học – Đại học Bách Khoa Hà Nội: http://sami.hust.edu.vn/

3. Viện Khoa học giáo dục Việt Nam: http://www.vnies.edu.vn/

4. Hội Toán học Việt Nam: https://www.vms.org.vn/index.php/en/

5. Toán học Việt Nam: https://www.mathvn.com/

6. Từ điển Toán học: http://tudientoan.com/

7. Tạp chí Kế toán Việt Nam: https://tapchiketoan.net/

8. Hội kế toán viên hành nghề Việt Nam: http://www.vacpa.org.vn

9. Học viện Tài chính: https://qlkh.hvtc.edu.vn/tabid/165/Default.aspx

10. Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/

11. Trung ương Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam: http://vaa.net.vn/

12. Elsevier - Mathematics Journals: https://www.elsevier.com/physical-sciences-and-engineering/mathematics/journals/mathematics-journals

13. International Journal of Pure and Applied Mathematics: https://ijpam.eu/contents/index.html

14. Science PG: http://www.sciencepublishinggroup.com/journal/journalbycategory?categoryid=14

15. PDF Drive: https://www.pdfdrive.com/

16. Free Book Center: http://www.freebookcentre.net

17. HathiTrust Digital Library: https://www.hathitrust.org

18. EPDF: https://epdf.tips