Mê Kong ký sự: Tập 1 - 14, Số phân loại:: 330.9/M250