Bản in được lưu trữ tại Kho báo - tạp chí (Tầng 4)

1.Du lịch Việt Nam
2.Thế giới di sản
3.Ngiên cứu Văn hóa Việt Nam.
(Văn hóa dân gian: 2003- số 2/2019)

 

Bản điện tử:

Truy cập vào địa chỉ: http://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN

(Truy cập theo hệ thống mạng nội bộ)

Gồm các nhan đề tạp chí sau:

1. Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á

2. Tạp chí Thế giới di sản

3. Tạp chí Văn hóa Dân gian

4. Tạp chí văn hóa nghệ thuật

 

Tạp chí truy cập mở: