1.  Tài nguyên nội sinh Dspace

Địa chỉ truy cậphttp://dspace.agu.edu.vn:8080/

Các Bộ sưu tập liên quan:

 • Giáo trình 
 • Bài giảng điện tử
 • Khóa luận tốt nghiệp
 • Luận văn, luận án
 • Nghiên cứu khoa học
 • Tạp chí khoa học
 • Thông tin khoa học

(Bản in được lưu trữ tại Quầy Tham khảo -Tầng 4)

2. Bộ sưu tập 10 nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 của nhà xuất bản Elsevier

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/

3. Tạp chí truy cập mở

3.1 Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ sở dữ liệu toàn văn các bài viết báo, tạp chí tiếng việt do Cục Thông tin KH&CN Quốc gia xây dựng và cập nhật từ năm 1987.

Địa chỉ truy cậphttp://sti.vista.gov.vn/Pages/danh-sach-tai-lieu-khcn-moi-nhat.aspx?Type_CSDL=TAILIEUKHCN 

3.2 Tạp chí khoa học Việt Nam Trực tuyến – Vietnam Journals Online

Địa chỉ truy cậphttp://www.vjol.info/index.php/index/index

4. Tài nguyên điện tử của Thư viện Trung tâm Đại học Quốc gia Tp.HCM

4.1 CSDL Proquest 

CSDL ProQuest gồm sách, tạp chí, luận văn, luận án, báo cáo thống kê, tài liệu hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau của Nhà xuất bản ProQuest.

Phạm vi truy cập: Từ năm 1905 đến 2019

Địa chỉ truy cập: https://0-search-proquest-com.opac.vnulib.edu.vn/central/index 

Các chủ đề liên quan đến Việt Nam học trong ProQuest:

 • Vietnamese Studies
 • Vietnamese Studies AND Science
 • Vietnamese Studies AND Learning
 • Vietnamese Studies AND Teaching Methods
 • Vietnamese Studies AND Researching
 • Vietnamese Studies AND Knowledge

4.2 CSDL Springer Link

CSDL Springerlink gồm sách, tạp chí về lĩnh vực khoa học, công nghệ, tự nhiên, xã hội và y học của Nhà xuất bản SpringerNature.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 1997 đến 2019; sách từ năm 2005 đến 2016.

Địa chỉ truy cập: https://0-link-springer-com.opac.vnulib.edu.vn/

4.3 CSDL ScienceDirect

CSDL Sciencedirect gồm sách, tạp chí đa ngành, đặc biệt về các lĩnh vực khoa học, y học và công nghệ của Nhà xuất bản Elsevier.

Phạm vi truy cập: Tạp chí từ năm 2007 đến 2019; 284 sách điện tử

Địa chỉ truy cập:  https://0-www-sciencedirect-com.opac.vnulib.edu.vn/

4.4. CSDL Tài liệu Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ truy cập: http://0-sti.vista.gov.vn.opac.vnulib.edu.vn/pages/trang-chu.aspx

Lưu ý: Để sử dụng được các CSDL TVTT- Đại học Quốc gia TP.HCM, Bạn đọc vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc Gia TP.HCM (xem chi tiết).

5. CSDL Ebook truy cập mở