Cơ sở dữ liệu

Bao gồm các cơ sở dữ liệu toàn văn thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và các CSDL chỉ phục vụ cho bạn đọc là thành viên của Thư viện Trường Đại học An Giang.

Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

KH & CN Việt Nam

Springer Link

Springer Link

Elsevier

International Journal

 

Tài nguyên điện tử Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh


Cơ sở dữ liệu của nhà xuất bản nước ngoài (13 CSDL)
 
Cơ sở dữ liệu trong nước Tiếng Việt (4 CSDL)

Để sử dụng được các CSDL Đại học Quốc gia, Bạn đọc vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa của Thư viện Trung tâm ĐH Quốc Gia TP.HCM (xem chi tiết).

 

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Ebook

CSDL ebook truy cập mở

Tạp chí

CSDL tạp chí truy cập mở

Các trường đại học

CSDL truy cập mở của các trường đại học