Cơ sở dữ liệu nổi bật

Bao gồm các cơ sở dữ liệu toàn văn thuộc nhiều lĩnh vực nghiên cứu và các CSDL chỉ phục vụ cho bạn đọc là thành viên của Thư viện Trường Đại học An Giang.

ProQuest

ProQuest

Springer Link

Springer Link

ScienceDirect

ScienceDirect

Tài liệu khoa học và công nghệ Việt Nam

KH & CN Việt Nam

Elsevier

International Journal

 

Cơ sở dữ liệu truy cập mở

Ebook

CSDL ebook truy cập mở

Tạp chí

CSDL tạp chí truy cập mở

Các trường đại học

CSDL truy cập mở của các trường đại học