Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect:

  • Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485)
  • Computers & Education (Vol: 116, 117, 118)
  • Enviromental Rearch (Vol: 160, 161)
  • Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267)
  • Life Sciences (Vol: 192, 193)
  • International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, Vol 36 issue 2)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

  Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.