Bộ sưu tập gồm các nhan đề tạp chí được xuất bản năm 2018 trong CSDL ScienceDirect:

  1. Aquaculture (Vol: 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497)
  2. Computers & Education (Vol: 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127)
  3. Environmental Research (Vol: 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167)
  4. Journal of Biotechnology (Vol: 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 278, 279, 280, 281, 281, 282, 283, 284, 285)
  5. Life Sciences (Vol: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211)
  6. International Journal of Project Management (Vol: 36 issue 1, issue 2, issue 3, issue 4, issue 5, issue 6, issue 7)
  7. Ecosystem services (Vol: 29, 30, 31, 32, 33)
  8. Agricultural and Natural Resources (Vol 52 issue 1, issue 2)
  9. Research in Veterinary Science (Vol: 116, 117, 118, 119, 120)
  10. Journal of Economics and Business (Vol:95, 96, 97, 98, 99)

Để tìm kiếm và download tài liệu, Quý bạn đọc vui lòng đăng nhập bằng tài khoản email của Trường.

  Địa chỉ truy cập: http://lib.agu.edu.vn/apps/inter_jour/
  Email hỗ trợ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.