Ngày nay, hầu hết các Thư Viện đều ứng dụng máy tính vào hoạt động thông tin - thư viện của mình, dẫn đến sự ra đời của các khổ mẫu mô tả tài liệu. Thư Viện Bình Định đã giới thiệu khổ mẫu MARC 21 phổ biến rộng rãi cho cộng đồng thông tin thư viện Việt Nam, đây là chuẩn để trình bày và trao đổi thông tin thư mục và những thông tin liên quan dưới dạng máy tính đọc được.

Website: http://www.thuvienbinhdinh.com/MARCVN/