Trang thông tin vì lợi ích cộng đồng, diễn đàn mở về các vấn đề nghiên cứu, phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng pháp luật dân sự.
Là nơi chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tiễn đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý nói chung và khoa học luật dân sự nói riêng.
Website: http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/