Bộ sưu tập số Greenstone của Thư Viện ĐHKH Tự Nhiên TP.HCM gồm 36 Bộ sưu tập như: Hóa học, Địa chất, Môi trường, Sinh học, Lịch sử Việt Nam, Toán, Vật lý,...
Đặc biệt, có Bộ sưu tập luận án tiến sĩ toàn văn và sưu tập khoa học Thông tin - Thư viện, sưu tập luận văn toàn văn Thạc sĩ Toán,…
Website: http://gralib.hcmuns.edu.vn/greenstonelib/library