Bạn muốn tìm kiếm những thông tin về số liệu thống kê, số liệu chuyên đề, các ấn phẩm thống kê, văn bản pháp lý,…
Trang Tổng cục thống kê cung cấp các số liệu thống kê qua các năm về: Đơn vị hành chính, đất đai và khí hậu; Dân số và lao động; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp; giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống; ngoài ra, còn có các số liệu thống kê về chỉ tiêu kinh tế xã hội nước ngoài,…
Website: http://www.gso.gov.vn