Thư Viện Trung tâm Đại học Quốc Gia TP.HCM có đa dạng các nguồn tài nguyên như: Cơ sở dữ liệu, thông tin theo chủ đề, bộ sưu tập chuyên đề, tài liệu đa phương tiện, bộ sưu tập số. Trong đó, bộ sưu tập số là nguồn tài nguyên phong phú được sưu tầm, tập hợp những bài giảng, luận án, bộ sưu tập chuyên đề, tạp chí thuộc các lĩnh vực xã hội, kinh tế, chính trị, kỹ thuật,...
Website: http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/community-list