Trên thế giới hiện nay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, khai thác, sử dụng các văn bản pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật rất thông dụng. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL) để phục vụ công tác lưu trữ, tìm kiếm sử dụng rất phổ biến, bất cứ tổ chức nào, ngành nào cũng xây dựng phần mềm CSDL để phục vụ mục đích lưu trữ, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn của tổ chức mình.

Đối với Việt Nam, sự phát triển của công nghệ thông tin và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của đới sống, kinh tế, xã hội trong những năm qua đã giúp việc lưu trữ, tìm kiếm thông tin được dễ dàng hơn. Đến nay, nhiều Bộ, ngành đã xây dựng CSDL tiêu chuẩn phục vụ công tác quản lý, và tạo điều kiện để các đối tượng có nhu cầu dễ dàng khai thác, tìm kiếm.

Đối với ngành nông nghiệp, hàng năm tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp ban hành hàng trăm tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định, hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và môi trường. Đây là những tài liệu rất quan trọng cần được áp dụng rộng rãi trong sản xuất, kinh doanh. Việc phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn, và các quy định kỹ thuật này là hết sức cần thiết.

Sau đây xin giới thiệu đến các bạn địa chỉ: http://tieuchuan.mard.gov.vn, với nội dung bao gồm các TCVN, QCVN, TCN/TCCS, các quy định kỹ thuật liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT, thuộc các lĩnh vực: Trồng trọt; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi – thú y; Cơ điện nông nghiệp; Đất, phân bón; Môi trương nông nghiệp; Lâm nghiệp; Nông sản – thực phẩm; Thủy lợi; Thủy sản; và các lĩnh vực khác.

Ngoài ra, trong CSDL còn có các tiêu chuẩn quốc tế (của các nước và các tổ chức quốc tế) liên quan đến ngành nông nghiệp và PTNT.