Trong các nghiên cứu định lượng sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp, việc truy cập và có được một bộ số liệu đầy đủ và đáng tin cậy là một trong những yếu tố rất quan trọng quyết định đến tính khả thi của đề tài nghiên cứu. Vì vậy, ngoài việc tập trung vào cơ sở lý thuyết, người nghiên cứu cũng cần tìm hiểu các nguồn dữ liệu phù hợp liên quan đến đề tài của mình. Trong bài viết này, các bạn hãy cùng điểm qua những nguồn dữ liệu này nhé!

World Development Indicator

Truy cập nguồn dữ liệu tại đây

World bank Global Economic Monitor (GEM)

Truy cập tới nguồn dữ liệu tại đây

Là môt ̣ phần trong website của work bank, WDI cung cấp số liệu về nhiều lĩnh vực: Nông nghiêp, ̣ tăng trưởng và phát triển kinh tế không khí, môi trường, chính sách, biến đổi khí hâụ … với môt ̣ nguồn dữ liêu ̣ lớn qua các năm.

WB đã cho access miễn phí vào tất cả các database của họ. Số liệu của WB rất rộng trên nhiều lĩnh vực và họ bắt đầu có các chuỗi số liệu theo quí (trước đây chỉ có số liệu theo năm). Đây là nguồn dữ liêu ̣ cần thiết cho các bài nghiên cứu dùng số liêu th ̣ ứ cấp để định lượng.

Google Public Data Explorer

Địa chỉ truy cập: http://www.google.com/publicdata/directory 

Google Public Data Explorer được google tổng hợp từ các nguồn dữ liệu tin cậy và giúp cho các bộ dữ liệu lớn được công chúng quan tâm trở nên dễ dàng khám phá, hiển thị và truyền tải.

Các biểu đồ và bản đồ chuyển động theo thời gian, các thay đổi trên thế giới trở nên dễ hiểu hơn. Bạn có thể chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau, thực hiện so sánh giữa các quốc gia và chia sẻ phát hiện của mình.

The Asia Regional Integration Center (ARIC)

Địa chỉ truy cập: https://aric.adb.org/ 

Một trong những nguồn tài liệu đồng nhất và đáng tin cậy của ADB về các chỉ số tài chính, thương mại của các nước châu Á.

UNCTADSTAT

Tổ chức này có một database quan trọng liên quan đến chỉ số Human Development Indicator được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu kinh tế.

http://unctadstat.unctad.org/  

Database của Unctad, một tổ chức thuộc UN tương tự như UNDP, chuyên về trade data. Số liệu ngoại thương ở database này (cho VN) tương đương như của Bộ Công thương và DOTS của IMF.

ITC Trade Map

Địa chỉ truy cập: https://www.trademap.org/Index.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 

ITC trademap cung cấp nguồn số liệu quan trọng trong lĩnh vực thương mại như: số liệu xuất khẩu, nhập khẩu theo giai đoạn thời gian, theo quốc gia, khu vực và các loại hàng hóa.