Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản là tổ chức trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật luật trong lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản, lâm sản, thủy sản thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

Trang thông tin Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản cung cấp thông tin về các kế hoạch, các Đề án - Dự án - Chương trình quản lý chất lượng và các dữ liệu về an toàn thực phẩm trong nông, lâm, thủy sản.... giúp chúng ta có thêm nhiều thông tin để học tập, nghiên cứu, và nắm bắt tình hình xã hội trong lĩnh vực này.