Ebook-dl là cơ sở dữ liệu truy cập mở, cung cấp hàng nghìn sách điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như: Khoa học máy tính, công nghệ thông tin, du lịch, nghệ thuật, kinh doanh, tiền tệ, khoa học xã hội...