Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Môi trường có chức năng xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia tống hợp, xây dựng và công bố thông tin về danh mục dữ liệu môi trường; thực hiện nhiệm vụ báo chí tuyên truyền và công bố thông tin trong lĩnh vực môi trường và đa dạng sinh học.

Đến với trang thông tin điện tử  của Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường, các bạn có thể tham khảo các đề tài, dự án, các thông tin mới và nhiều tài liệu trong lĩnh vực môi trường.

Địa chỉ truy cập: http://ceid.gov.vn/