Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) là nơi trưng bày, trình diễn, giới thiệu và bảo tồn di sản văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Sứ mệnh của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là từng bước nghiên cứu khoa học, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, trình diễn, tổ chức hoạt động giáo dục, nhằm góp phần vào công cuộc bảo tồn sự đa dạng văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam, ở khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới.

Để khám phá nhiều hơn về Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, mời các bạn truy cập vào địa chỉ: http://www.vme.org.vn/