Hệ thống này là sản phẩm hợp tác được phát triển bởi Cục Bảo tồn Đa dạng Sinh học (BCA), Tổng cục Môi trường Việt Nam (VEA) và Bộ Tài nguyên Môi trường (MoNRE), thông qua "Dự án Phát triển Hệ thống Cơ sở Dữ liệu Đa dạng Sinh học Quốc gia" với sự hợp tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) từ tháng 11 năm 2011.

NBDS được thiết kế đáp ứng với các tiêu chuẩn quốc tế để lưu trữ dữ liệu đa dạng sinh học toàn quốc bao gồm cả các danh lục loài động thực vật theo các hệ thống phân loại. Việc phát triển NBDS giúp BCA thực hiện quản lý đa dạng sinh học hiệu quả thông qua việc thu thập các số liệu cần thiết để đánh giá, giám sát và báo cáo về tình trạng đa dạng sinh học. NBDS được trông đợi sẽ cung cấp nền tảng thông tin đa dạng sinh học cho những nhà kế hoạch, quan chức chính phủ, những nhà nghiên cứu cũng như công chúng.

Địa chỉ truy cập: http://nbds.fimo.edu.vn/