Các khóa học mở về kỹ thuật của Đại học Standford mở rộng khả năng truy cập đến nguồn tài nguyên học tập của Standford cho giáo viên và sinh viên thông qua hình thức trực tuyến và miễn phí.

 

Danh sách khóa học SEE cung cấp gồm những khóa học phổ biến nhất của Trường như ba khóa học về Nhập môn khoa học máy tính cũng như các khóa học nâng cao về Trí tuệ nhận tạo. 

Địa chỉ truy cập: https://see.stanford.edu/Course