Internet Archive Scholar, một công cụ tìm kiếm gồm 250 triệu bài báo nghiên cứu. Bộ sưu tập trải dài từ các bản sao số hóa của các tạp chí xuất bản từ thế kỷ 18 đến các kỷ yếu hội nghị hay các ấn phẩm in trước xuất bản mới nhất được thu thập từ internet.

Nội dung của chỉ mục tìm kiếm này có một trong ba dạng:

  • Nội dung web công khai được lưu trữ trong bộ sưu tập của đối tác The Wayback Machine và Archive-It
  • Tài liệu in số hóa từ bộ sưu tập giấy và vi dạng
  • Tài liệu chung từ các bộ sưu tập của archive.org , bao gồm cả hợp tác với các đối tác

Dịch vụ này cung cấp tìm kiếm toàn văn các ấn phẩm nghiên cứu được lưu trữ trong các bộ sưu tập khác nhau của Internet Archive. Nó bao gồm nội dung từ khoa học tự nhiên, nhân văn, y sinh, nghệ thuật, lịch sử, nghiên cứu công nghiệp, báo cáo của chính phủ, v.v.

 

Quyền truy cập vào nội dung được cung cấp cho người đọc nếu có thể. Đôi khi quyền truy cập này là "bản in trước" hoặc phiên bản khác của cuốn sách và điều này được chỉ ra trong kết quả tìm kiếm. Trong các trường hợp khác, tùy thuộc vào các bộ lọc tìm kiếm, kết quả được đưa vào mà chỉ có một mục nhập danh mục thư mục. Vẫn có thể có được quyền truy cập thông qua thư viện công cộng hoặc trực tiếp từ nhà xuất bản.

Địa chỉ truy cập: https://scholar.archive.org