Cổng dữ liệu quốc gia là điểm đầu mối truy cập thông tin, dữ liệu có địa chỉ data.gov.vn trên mạng Internet phục vụ việc công bố dữ liệu mở, cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước; cung cấp các tài liệu, dịch vụ, công cụ, ứng dụng xử lý, khai thác dữ liệu được công bố bởi các cơ quan nhà nước.

 

Chức năng Cổng dữ liệu quốc gia:

  • Cung cấp hiện trạng dữ liệu của các cơ quan nhà nước, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu trong nội bộ cơ quan nhà nước;
  • Cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật, công nghệ và kỹ thuật hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu cho Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số;
  • Nền tảng để các cơ quan nhà nước, bộ, ngành, địa phương cung cấp dữ liệu mở, các công cụ, tiện tích phần mềm của mình trên Cổng dữ liệu quốc gia. Dữ liệu cung cấp trên Cổng sẽ là nguồn tài nguyên quan trọng và hữu ích để cho các nhà khoa học, sinh viên, các doanh nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp và toàn xã hội phát triển các sản phẩm trên nền tảng dữ liệu mở này.

=> Địa chỉ truy cập: https://data.gov.vn/