Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Công nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôi được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

STT Nhan đề Tác giả Năm XB
1 Advances in Animal Biotechnology and its Applications Dr. Suresh Kumar Gahlawat 2018
2 Animal Biotechnology 1: Reproductive Biotechnologies Prof. Dr. Heiner Niemann 2018
3 Animal Biotechnology 2: Emerging Breeding Technologies Prof. Dr. Heiner Niemann 2018
4 Animal Cell Culture Mohamed Al-Rubeai 2015
5 Animal Cell Technology: Basic & Applied Aspects Masamichi Kamihira, Yoshinori Katakura 2010
6 Genome Mapping and Genomics in Animal-Associated Microbes Vishvanath Nene, Chittaranjan Kole  2009
7 Genome Mapping and Genomics in Domestic Animals Noelle E. Cockett, Chittaranjan Kole 2009
8 Genome Mapping and Genomics in Fishes and Aquatic Animals Thomas Kocher, Chittaranjan Kole 2008
9 Proteomics in Domestic Animals: from Farm to Systems Biology Andre Martinho de Almeida 2018
10 Systems Biology in Animal Production and Health, Vol. 1

Haja N. Kadarmideen

 
2016
11 Systems Biology in Animal Production and Health, Vol. 2

Haja N. Kadarmideen

 
2016

Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Quản lý dịch hại tổng hợp được chọn lọc từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Quản trị và rủi ro tài chính được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

 Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!  

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Kế toán doanh nghiệp được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Quản lý quy trình kinh doanh được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về du lịch, văn hóa được tổng hợp từ CSDL SpringerLink của Thư viện trung tâm - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Marketing được tổng hợp từ CSDL SpringerLink của Thư viện trung tâm - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Kinh doanh và Tài chính quốc tế được tổng hợp từ CSDL SpringerLink của Thư viện trung tâm - Đại học Quốc gia TP.HCM.