STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Phương tiện dạy học : Tài liệu giảng dạy / Trần Văn Thạnh

Đại học An Giang

2016

530.028/Th107

GT00322

2

Vệ sinh học thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy / Văng Công Danh

Đại học An Giang

2017

613.7/D107

GT00673

3

Văn bản Hán văn Việt Nam : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thị Mỹ Linh

Đại học An Giang

2017

895.92208/L312

GT00675

4

Sinh lý thể dục thể thao : Tài liệu giảng dạy / Đào Chánh Thức

Đại học An Giang

2017

612.044/Th552

GT00677

5

Thể dục cơ bản : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Trần Phương Thảo

Đại học An Giang

2017

796/Th108

GT00679

6

Toán C : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Phương Thảo, Diệp Hoàng Ân

Đại học An Giang

2017

510/Th108

GT00681

7

Ngôn ngữ học văn bản : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Nguyệt Nga

Đại học An Giang

2017

495.922/Ng100

GT00684

8

Nguyên lý lý luận văn học : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Đức Thăng

Đại học An Giang

2017

801.95/Th116

GT00685

9

Lý thuyết Galois : Tài liệu giảng dạy / Lê Văn Chua

Đại học An Giang

2017

512.3/Ch501

GT00686

10

Nhập môn công nghệ phần mềm : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thị Mỹ Truyền

Đại học An Giang

2017

005.1/Tr527

GT00687

11

Lập trình căn bản : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thái Dư ... [và những người khác]

Đại học An Giang

2017

005.133/L123

GT00688

12

Kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn : Tài liệu giảng dạy / Hồ Thị Thanh Tâm

Đại học An Giang

2017

628.53/T120

GT00690

13

Khả năng xử lý nước thải dệt nhuộm của xúc tác nano oxit phèn sắt trong hệ Fenton rắn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số đề tài: 17.02.CM / Nguyễn Trung Thành, Phan Phước Toàn, Ngô Thúy An

Đại học An Giang

2017

628.3/Th107

NCKH00267

14

Khả năng xử lý nitơ và phospho trong nước thải sinh hoạt bằng vi tảo Chlorella sp. : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Mã số đề tài: 17.05.CM / Nguyễn Trần Thiện Khánh

Đại học An Giang

2017

628.3/Kh107

NCKH00272