STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Latex và các ứng dụng / Đoàn Quang Tuyền

Đại học Quốc gia Hà Nội

2017

005.52/T527

MD071835

2

Giáo trình đầu tư quốc tế / Vũ Chí Lộc (chủ biên) ... (và những người khác

Đại học Quốc gia Hà Nội

2012

332.673/Gi108

MD071684

3

Giáo trình Kinh tế Chính trị đại cương / Phạm Văn Dũng (chủ biên), Vũ Thị Dậu, Mai Thị Thanh Xuân

Đại học Quốc gia Hà Nội

2012

335.412/D513

MD071827

4

Chính sách xã hội : (Sách chuyên khảo) / Lê Ngọc Hùng

Thế giới

2017

361.2509597/H513

MD071689

5

Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân / Đỗ Công Khanh (chủ biên), Nguyễn Minh Hằng, Ngô Thu Lương

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2010

515/Kh107

MD071676

6

Thí nghiệm hóa vô cơ : Thí nghiệm hóa đại cương - Vô cơ 1 / Bộ Môn Công nghệ Hóa Vô cơ

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2016

546.078/Th300

MD071749

7

Kỹ thuật điện / Nguyễn Kim Đính

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2015

621.3/Đ312

MD071738

8

Công nghệ sản xuất rượu vang / Lê Văn Việt Mẫn

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2017

641.22/M121

MD071806

9

Quản lý chất lượng / Bùi Nguyên Hùng, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

2016

658.562/H513

MD071728

10

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859-1954 / Nguyễn Đình Tư . Tập 1

NXb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2016

959.703/T550-T1

MD071782

11

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859-1954 / Nguyễn Đình Tư . Tập 2

NXb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2016

959.703/T550-T2

MD071785

12

Địa chí hành chính các tỉnh Nam Kỳ thời Pháp thuộc (1859-1945) / Nguyễn Đình Tư

Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

2017

959.77/T550

MD071809