STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường Giang

Chính trị Quốc gia Sự thật

2016

070.435/Gi106

MD072443; ...MD072447

2

Thực trạng và giải pháp khắc phục tình trạng in lậu sách ở nước ta / Lê Văn Yên ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia

2012

070.5/Th552

MD072245; MD072246; MD072247

3

Logic học Phật giáo / Phạm Quỳnh

Chính trị Quốc gia

2014

181.043/Qu609

MD072205; MD072206; MD072207

4

Hỏi đáp về xã hội học đại cương : (Dùng cho sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng) / Dương Quốc Quân (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia Sự thật

2015

301/H428

MD072211; MD072212; MD072213

5

Tri thức và công tác trí thức của Đảng trong thời kỳ đổi mới / Nguyễn Thắng Lợi

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

305.55209597/L462

MD072192; MD072193; MD072194

6

Xu hướng vận động của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới : Sách tham khảo / Phạm Văn Giang

Chính trị Quốc gia

2012

305.56209597/Gi106

MD072236; MD072237; MD072238

7

Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam hiện nay : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Phạm Thị Thu Hương

Chính trị Quốc gia

2017

306.4309597/H561

MD072233; MD072234; MD072235

8

Những nội dung cơ bản của môn học lý luận về nhà nước và pháp luật / Phan Trung Hiền

Chính trị Quốc gia

2017

320.1/H305

MD072198; MD072199; MD072200

9

Quản trị tốt : Lý luận và thực tiễn (sách tham khảo) / Vũ Công Giao ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia

2017

320.1/Qu105

MD072195; MD072196; MD072197

10

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo lĩnh vực nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị / Nguyễn Tiến Hoàng, Ngô Đình Xây, Mai Yến Nga

Chính trị Quốc gia

2013

324.2597/H407

MD072230; MD072231; MD072232

11

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam : Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Đinh Xuân Lý, Nguyễn Đăng Quang (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

324.2597075/Gi108

MD072453;

...MD072472

12

Tài liệu bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở

Chính trị Quốc gia Sự thật

2018

324.2597075/T103

MD072189; MD072190; MD072191

13

Lịch sử các học thuyết kinh tế / Mai Ngọc Cường, Trần Việt Tiến, Mai Ngọc Anh

Chính trị Quốc gia Sự thật

2016

330.1/C561

MD072295; ...MD072299

14

Giáo trình triết học : Dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc nhóm ngành khoa học xã hội và nhân văn / Phạm Công Nhất, Đoàn Thị Minh Oanh (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

335.411/Gi108

MD072251; ...MD072260

15

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Nhiều tác giả

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

335.4346/H419

MD072214; MD072215; MD072216; MD072217

16

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay : (Sách chuyên khảo) / Lý Việt Quang (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

335.4346/T550

MD072287; MD072288; MD072289; MD072290

17

Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về vai trò của nhà nước trong phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Thị Thúy

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

338.9597/Th523

MD072208; MD072209; MD072210

18

Giáo trình tư pháp quốc tế / Bành Quốc Tuấn

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

340.9/T502

MD072186; MD072187; MD072188

19

Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài năm 2009, sửa đổi, bổ sung năm 2017

Chính trị Quốc gia

2017

341.3309597/L504

MD072407; MD072408; MD072409

20

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chính trị Quốc gia Sự thật

2018

342.59702/H305

MD072221; MD072222; MD072223

21

Giáo trình luật tố tụng hành chính Việt Nam / Lê Thị Bích Chi (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

342.597066/Gi108

MD072276;...

MD072280

22

Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi, bổ sung năm 2014

Chính trị Quốc gia

2017

342.597066/L504

MD072425; MD072426; MD072427

23

Luật Quốc tịch Việt Nam (hiện hành) : Luật năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014)

Chính trị quốc gia Sự thật

2018

342.597083/L504

MD072401; MD072402; MD072403

24

Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước

Chính trị Quốc gia

2017

342.597088/L504

MD072267; MD072268; MD072269

25

Luật kế toán : (Hiện hành)

Chính trị Quốc gia Sự thật

2018

343.59703/L504

MD072359; MD072360; MD072361

26

Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2012

Chính trị Quốc gia

2013

343.59704/L504

MD072392; MD072393; MD072394

27

Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012

Chính trị Quốc gia

2013

343.597052/L504

MD072395; MD072396; MD072397

28

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013

Chính trị Quốc gia Sự thật

2013

343.597052/L504

MD072389; MD072390; MD072391

29

Văn bản hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013

Chính trị Quốc gia

2015

343.597052/V115

MD072218; MD072219; MD072220

30

Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013

Chính trị Quốc gia Sự thật

2013

343.597055/L504

MD072404; MD072405; MD072406

31

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Chính trị Quốc gia

2017

343.597056/L504

MD072386; MD072387; MD072388

32

Luật cạnh tranh

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

343.597072/L504

MD072315; MD072316; MD072317

33

Luật chuyển giao công nghệ

Chính trị Quốc gia

2017

343.597074/L504

MD072416; MD072417; MD072418

34

Luật quảng cáo

Chính trị Quốc gia

2012

343.597082/L504

MD072380; MD072381; MD072382

35

Luật việc làm

Chính trị Quốc gia

2017

344.59701/L504

MD072428; MD072429; MD072430

36

Luật bảo vệ môi trường

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2016

344.597046/L504

MD072312; MD072313; MD072314

37

Luật di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Chính trị Quốc gia

2009

344.597094/L504

MD072341; MD072342; MD072343

38

Luật điện ảnh năm 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Chính trị Quốc gia

2009

344.597099/L504

MD072431; MD072432; MD072433

39

Bộ luật tố tụng hình sự

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

345.59705/B450

MD072300; ... MD072305

40

Luật thi hành án hình sự

Chính trị Quốc gia Sự thật

2015

345.597052/L504

MD072224; MD072225; MD072226

41

Bộ luật dân sự (hiện hành)

Chính trị Quốc gia

2018

346.597/B450

MD072309; MD072310; MD072311

42

Luật công chứng

Chính trị Quốc gia

2017

346.5970023/L504

MD072410; MD072411; MD072412

43

Luật đất đai

Chính trị Quốc gia

2017

346.597043/L504

MD072350; MD072351; MD072352

44

Luật kinh doanh bất động sản

Chính trị Quốc gia

2017

346.597043/L504

MD072365; MD072366; MD072367

45

Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chính trị Quốc gia Sự thật

2012

346.597043/L504

MD072398; MD072399; MD072400

46

Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật thực tiễn quốc tế và Việt Nam : (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Như Quỳnh

Chính trị Quốc gia

2012

346.5970488/Qu609

MD072248; MD072249; MD072250

47

Luật hợp tác xã

Chính trị Quốc gia

2016

346.5970668/L504

MD072362

49

Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên) ... [và những người khác]

Chính trị Quốc gia  Sự thật

2015

346.59707/L504

MD072282; MD072283

50

Luật doanh nghiệp (hiện hành)

Chính trị Quốc gia

2018

346.59707/L504

MD072422; MD072423; MD072424

51

Luật Thương mại : (Hiện hành)

Chính trị Quốc gia Sự thật

2018

346.59707/L504

MD072437; MD072438; MD072439

52

Luật đầu tư công

Chính trị Quốc gia Sự thật

2016

346.597092/L504

MD072344; MD072345; MD072346

53

Kinh nghiệm của một số nước về phát triển giáo dục và đào tạo khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức / Vũ Ngọc Hải ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia

2010

370/K312

MD072204

54

Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư : (Sách chuyên khảo) / Phạm Thị Thu Hà

Chính trị Quốc gia Sự thật

2014

658.404/H100

MD072281; MD072284; MD072285; MD072286

55

Quản trị thương mại bán lẻ / Đặng Văn Mỹ

Chính trị Quốc gia

Sự thật

2017

658.81/M600

MD072291;

...MD072294