STT

Tiêu đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại 

1

Bách thần lục

Đại học Sư phạm

2018

  398.4109597/B102

2

Giải tích trên đa tạp

Giáo dục 

2018

  515/N104

3

Dị thường trường thế và cấu trúc sâu vỏ trái đất khu vực biển Đông

 Khoa học tự nhiên và Công nghệ

2017

  551.46/Tr513

4

Lược sử nhân học

Đại học Sư phạm

2018

 301/W373

5

Một số chất ô nhiễm hữu cơ bền trong môi trường biển ven bờ phía Bắc Việt Nam

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2017

 363.73809597/Ngh300

6

Thư tịch Trung Quốc và thơ văn đi sứ Trung Hoa thời Nguyễn

Đại học Sư phạm

2018

 895.92209/Ng527

7

Tuyển tập thơ văn Trương Đăng Quế

Đại học Sư phạm

2018

 895.92212/T527

8

Việt Nam. Một lịch sử chuyển giao văn hóa

Đại học Sư phạm

2018

 959.7/V308

9

Nguồn nhân lực nữ tri thức Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa

 Đại học Quốc gia Hà Nội

2017

305.55209597/Ng517

10

Quản trị và phát triển kinh tế ở biển Đông

 Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2017

333.916409597/Qu105

11

Đa dạng sinh học vùng duyên hải Bắc bộ Việt Nam

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

2017

333.9509597/Đ100

12

Đa dạng sinh học khu dự trữ sinh quyển thế giới quần đảo Cát bà, các đe dọa và giải pháp bảo vệ

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 

2017

333.9509597/Đ100

13

Tuyển tập huyền thoại về nguồn gốc các tộc người Việt Nam

Đại học Quốc gia Hà Nội 

2018

398.209597/T527

14

Trường ca Việt Nam hiện đại : Diễn trình và thi pháp

Đại học Quốc gia Hà Nội

2017

895.9221009/Ph561

15

Phạm Sư Mạnh - Cuộc đời và thơ văn : (Khảo cứu và giới thiệu)

Đại học Sư phạm

2018

895.92211/T513

16

Cánh chim nhỏ giữa sào huyệt địch : Truyện ký về gương nữ chiến sĩ giao liên mật Sài Gòn - Gia Định thời kỳ khánh chiến chống Mỹ, cứu nước

 Đại học Quốc gia Hà Nội 

2017

895.922803/K310