STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

Số ĐKCB

1

Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách tham khảo / V. N. Kolotov ; Đỗ Minh Cao dịch

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

320.12/K81

MD072849

2

Lê Văn Lương trọn đời vì sự nghiệp của Đảng / Nguyễn Duy Hùng, Khuất Duy Kim Hải, Nguyễn An Tiêm ....biên soạn

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

324.259707092/L250

MD072860

3

Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ công chức viên chức ở Việt Nam : Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia / Phạm Minh Chính (biên soạn) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

324.2597075/C460

MD072863

4

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

324.2597075/L120

MD072859

5

Nga, Trung Quốc và trật tự thế giới mới : Lý luận và thực tiễn (Sách tham khảo) / M. L. Titarenko, V. E. Petrovski ; Dịch: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

327.47051/T617

MD072852

6

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi / Văn Nghiệp Chúc (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2015

330.9597/Ph110

MD072864

7

Chủ nghĩa tư bản trong nền kinh tế đổi mới : Thị trường, đầu cơ và vai trò của Nhà nước (Sách tham khảo) / William H. Janeway ; Đỗ Đức Thọ ... (và những người khác) dịch

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

332.04154/J33

MD072865

8

Mác nói gì với chúng ta : Sách tham khảo / Trần Tích Hỷ ;  Dịch: Thanh Huyền, Văn Tân ; Thúy Lan hiệu đính

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

335.4/H600

MD072850

9

Chủ thuyết cách mạng và phát triển Việt Nam / Nguyễn Đức Bình

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

335.43/B312

MD072855

10

Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới : Thực trạng và giải pháp (Sách chuyên khảo) / Nguyễn Quang Thuấn (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

338.7409597/C103

MD072857

11

Cách mạng công nghiệp 4.0 - Vấn đề đặt ra cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Thị Vân Hoa (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

338.9597/C102

MD072853

12

Đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế / Vũ Văn Phúc (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

338.9597/Đ452

MD072856

13

Kinh tế xanh cho phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu / Nguyễn Danh Sơn (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2018

338.9597/K312

MD072862

14

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam : Thực trạng và định hướng đến năm 2030 / Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Quỳnh Hoa (đồng chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia Sự thật

2017

338.9597/M450

MD072851

15

Pháp luật hình sự Việt Nam trước thách thức an ninh phi truyền thống : Sách chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2017

345.597/Ph109

MD072847

16

Nhu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2030 / Nguyễn Văn Cương (chủ biên) ... (và những người khác

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2018

349.597/Nh500

MD072858

17

Những kế hoạch xây dựng đất nước của cha ông ta / Bùi Xuân Đính

Chính trị Quốc gia Sự thật

2018

959.7/Đ312

MD072848

18

Hồ Chí Minh ngôi sáng mãi trên trầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2012

959.704092/Kh309

MD072854

19

Võ Văn Kiệt : Tiểu sử

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2015

959.704092/V400

MD072846

20

Vĩnh Long 40 năm xây dựng đổi mới phát triển và hội nhập

Chính trị Quốc gia - Sự thật

2015

959.787/V312

MD072861