STT

Tiêu đề

Nhà XB

Năm XB

Số phân loại

1

Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục

Đại học Sư phạm

2017

371.26/Kh107

2

Dạy và học tích cực : Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học

Đại học Sư phạm 

2017

371.3/B312

3

Giáo dục mầm non : Những vấn đề lí luận và thực tiễn

Đại học Sư phạm 

2016

372.01/T528

4

Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non

Đại học Sư phạm

2018

372.21/L600

5

Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em lứa tuổi mầm non

 Đại học Sư phạm

2018

372.21/Ph561

6

Phương pháp đọc diễn cảm

Đại học Sư phạm

2014

372.4/Gi106

7

Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non

Đại học Sư phạm 

2018

372.5/Th523

8

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo

Đại học Sư phạm 

2004

372.6/Kh401

9

Giáo dục âm nhạc :  Tập 1 ,  Nhạc lý cơ bản - Xướng âm.

Đại học Sư phạm

2017

372.87/H401-T1

10

Dạy học bài tập vật lí ở trường phổ thông : Phần Cơ học và nhiệt học

Đại học Sư phạm 

2016

530.071/Tr100

11

Giáo trình sinh lí học người và động vật

Đại học Sư phạm 

2016

612.0071/Th107

12

Lí luận văn học. Tập 3:  Tiến trình văn học.

Đại học Sư phạm 

2016

801.95/L656-T3

13

Phương pháp luận nghiên cứu văn học

Đại học Sư phạm

2017

801/L656

14

Thi pháp văn xuôi

Đại học Sư phạm

2014

808.3/T633

15

Nghiên cứu và thưởng thức văn học Pháp

Đại học Sư phạm 

2018

840.9/Đ108

16

Dạy học phát triển năng lực môn Lịch sử trung học cơ sở

Đại học Sư phạm 

2018

907/D112

17

Phương pháp dạy học lịch sử. Tập 2

Đại học Sư phạm 

2017

907/L305-T2