STT

Tiêu đề

Tác giả

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

1

Cơ sở lý luận của báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ. Tập 2

Prôkhôrốp, E.P

 Thông Tấn

2004

 070.4/P962-T2

2

Cơ sở hoạt động sáng tạo của nhà báo : Sách tham khảo nghiệp vụ

Lazutina, G.V

Thông Tấn

2004

070.4/L431

3

Cơ sở lý luận của báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ. Tập 1

Prôkhôrốp, E.P

 Thông Tấn

2004

070.4/P962-T1

4

Giáo trình lịch sử tư tương phương Đông và Việt Nam

Lê Văn Anh

Đại học Huế 

2001

181/A107

5

Đại cương triết học Đông phương

Nguyễn, Ước

Tri thức

2009

181/U557

6

Hoàng Sa Trường Sa trong thư tịch cổ

Đinh, Kim Phúc , chủ biên

Hội Nhà văn 

2014

320.1509597/H407

7

Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Tài Thành, Vũ Thanh (sưu tầm và tuyền chọn) 

Hồng Đức

2014

320.1509597/Nh556

8

Lược sử ngoại giao Việt Nam các thời trước

Nguyễn, Lương Bích

Quân đội nhân dân

2000

327.209597/B302

9

Xây dựng thương hiệu du lịch cho thành phố

Nguyễn, Văn Dung

 Giao thông vận tải

2009

338.4791/D513

10

Ảnh báo chí : Sách tham khảo nghiệp vụ

Horton, Brian

Thông Tấn

2004

778.9/H823

11

Lịch sử Trung Đông : 14 thế kỷ ra đời & phát triển của Hồi Giáo

Perry, Glenn E

Tôn giáo

2009

956/P462