STT

Tựa đề

Nhà XB

Năm XB

Phân loại

Số ĐKCB

1

Xác định tính kháng của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal.) đối với ba hoạt chất thuốc hóa học thiamethoxam, fenobucarb và cypermethrin trong điều kiện phòng thí nghiệm : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Trần Văn Khoa ; Lê Hữu Phước (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2012

633.1899/Kh401

SVLV001818

2

Khảo nghiệm hiệu quả phân bón lá SPA và SPB kết hợp phân bón Urea New, phân bón NPK - HC 7-10-3-9HC + TE phân 16-0-9 áo vi sinh trên giống lúa IR50404 ở điều kiện nhà lưới và ngoài đồng : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Đoàn Thị Mỹ Hồng ; Nguyễn Phú Dũng (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2012

633.188/H455

SVLV001868

3

Tình hình kinh tế hộ và hiệu quả kinh tế của các hệ thống canh tác tại xã Mỹ Hội Đông huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang năm 2011-2012 : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Ngô Quốc Thái ; Nguyễn Văn Minh (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2012

631.5/Th103

SVLV001869

4

Khảo nghiệm phân bón phức hợp một màu trên cải ngọt tại vườn thực tập khu B, Đại học An Giang : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Lê Hoàng Thị Thuận An ; Nguyễn Phú Dũng (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2012

635.348/A105

SVLV001870

5

Khảo sát đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất xay chà của 17 giống lúa bộ A1 của viện lúa đồng bằng sông Cửu Long trong vụ Đông Xuân 2011-2012 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức : Khóa luận tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học Cây trồng / Đặng Thị Nhị ; Đoàn Văn Hổ (Giảng viên hướng dẫn)

Đại học An Giang

2012

633.187/Nh300

SVLV001871