Nhân kỷ niệm 198 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc một số tác phẩm tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cũng như những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.
Các tài liệu này hiện được lưu trữ tại kho Mượn đọc tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý độc giả đến tham khảo!

Cuộc đời và sự nghiệp

Tiểu sử Phri-đrich Ănghen : Tập 1
Tác giả: Via-đi-mia Bu-sin
Nhà xuất bản: Hà Nội : Sự thật
Năm xuất bản: 1987
Số trang: 329 tr.
Tóm tắt: Gồm các chương  I đến IV: Tiểu sử và sự nghiệp của Ănghen giai đoạn 1880-1849.
Số phân loại: 324.2075/T309/T1

Phri - Đơ - Rích Ăngghen 
Tác giả: Van - Tơ Vich - To, Mai Kim Thuần
Nhà xuất bản: H : Kim Đồng
Số trang: 80 tr.
Tóm tắt: Kể về cuộc đời của ăngghen từ lúc sinh ra đến lúc trưởng thành. Người đã chọn con đường phấn đấu vì hạnh phúc của loài người, hiến thân cho học thuyết làm biến đổi thế giới.
Số phân loại: 324.43075/V645

 

Cuộc đời chúng tôi: Tiểu sử  Các Mác và Ăng - ghen
Tác giả : Ghemcop, H; Người dịch Lê Phương, Phạm Duy Kiên
Nhà xuất bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1984
Số trang : 519 tr.
Tóm tắt: Cuốn sách này tập trung giải quyết các vấn đề như: Hai ông là những người như thế nào, những người đã kiên trì đi theo con đường của mình từ chỗ là con một gia đình tư sản trở thành một nhà dân chủ, từ chỗ là một nhà dân chủ trở thành một ngưòi cộng sản, một cách thành công như vậy; vì những lẽ gì hai ông đã trở thành những người đáng tin cậy của giai cấp mình, được cả thế giới kính trọng và mến yêu? Do đâu mà hai ông trở thành những nhà kinh điển của chúng ta? Hai ông thường ngày đã sống như thế nào? Các ông có yêu quý vợ không? Hai ông có phải là những ngưòi cha tốt không? Hai ông có những người bạn chân chính không? Hai ông có tính hăng hái của tuổi trẻ và có những giờ phút thất vọng không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, rất quan trọng và cũng ít quan trọng hơn, nhưng đó là những câu hỏi hoàn toàn dễ hiểu.
Số phân loại : 324.2175 /G925
 

Các Mác và Ph Ăngghen cuộc đời và hoạt động
Tác giả : Ô Guy Tơ Coóc Nuy
Nhà xuất bản:H : Sự thật
Năm xuất bản: 1979
Số trang:  200 tr.
Số phân loại:  324.2075/C821/T5/T6

Các học của thuyết Ăngghen

Cống hiến khoa học của Ph. Ăngghen cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân
Tác giả: Bùi Ngọc Chưởng
Nhà xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 137 tr.
Tóm tắt: Hoàn cảnh lịch sử hình thành tư tưởng của Ph.Ăngghen về cách mạng cộng sản chủ nghĩa; Những cống hiến khoa học của Ph.Ăngghen cho quá trình hình thành, phát triển, phổ cập và đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác, học thuyết chỉ đạo phong trào cách mạng của giai cấp công nhân; Tầm cao trí tuệ và ý nghĩa lý luận-thực tiễn của những cống hiến khoa học của Ph.Ăngghen.
Số phân loại: 335.43/Ch561/Tài liệu theo CTĐT

Về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản
Tác giả:   Các Mác,Ph Ăngghen,V.I Lênin
Nhà xuất bản: Sự thật
Năm xuất bản: 1975
Số trang: 177 tr.
Tóm tắt: Trích tuyển một số tác phẩm của các nhà kinh điển: Mac, Ăngghen, Lênin... về những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản. Hệ tư tưởng Đức. Y kiến về những vấn đề kinh tế đề ra trong cuộc tranh luận tháng 11/1951. Tuyên ngôn Đảng Cộng sản.
Số phân loại: 335.43 /K18

Hệ tư tưởng Đức 
Tác giả: Các Mác, Ph Ăngghen
Nhà xuất bản: H : Sự thật
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 120 tr.
Tóm tắt:  Tác giả đề cập đến sự đối lập giữa hai quan điểm chủ nghĩa duy vật và duy tâm.
Số phân loại: 193/K18

Các Mác, ăng ghen, Lênin bàn về giáo dục
Tác giả: Vũ Mai Huấn
Nhà xuất bản: Hà Nội : Giáo dục
Năm xuất bản: 1984
Số trang: 196 tr.
Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu và trích những bài văn của Mác, Ăngghen, Lênin nói về vấn đề giáo dục ở Nga.
Số phân loại: 324.2175 /K18

Tuyển tập Mác - Ăngghen: Tập 1, 2, 3
Tác giả: Các Mác, Phơđrích Ăngghen
Nhà xuất bản: H : Sự thật
Năm xuất bản: 1980
Số trang:  883 tr.
Tóm tắt: Bộ sách gồm 6 tập : T1 những tác phẩm xuất bản từ 1843 đến khi kết thúc cuộc cách mạng dân chủ tư sản năm 1848 - 1849; ngoài ra nó gồm các tác phẩm " góp phần phê phán triết học pháp quyền cuả Hegel "," các đoạn trích trong bản thảo kinh tế - triết học ", " gia đình thần thánh ", ''" hệ tư tưởng Đức ".
Số phân loại:  324.2175/K18 - T1 - T2 - T3

Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh về xây dựng đảng và chính quyền nhà nước
Tác giả: Ngô Đức Tính (chủ biên) .... [và những người khác]
Nhà xuất bản: Hà Nội : Chính trị quốc gia
Năm xuất bản: 1999
Số trang: 243 tr.
Tóm tắt: Trình bày các nguyên lý của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng chính đảng của giai cấp công nhân và xây dựng chính quyền nhà nước của dân, do dân, vì dân, nhằm giúp cho người đọc nhận thức đúng đắn và vận dụng sáng tạo các nguyên lý đó vào xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước ở nước ta hiện nay.
Số phân loại:  324.2597071/Gi423

Giới thiệu một số tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.LêNin về chính trị :  (Sách tham khảo)
Tác giả: Nguyễn Xuân Phong
Nhà xuất bản:H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 242 tr
Tóm tắt: Sách được chia làm hai phần: Giới thiệu một số tác phẩm của C. Mác và Ph. Ăngghen về chính trị: Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản; Nội chiến ở Pháp; Phê phán Cương lĩnh Gôta; Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước;  và giới thiệu một số tác phẩm của V.I.Lenin về chính trị như hai sách lược của Đảng dân chủ - xã hội trong cách mạng dân chủ.
Số phân loại:  320.5323/Ph431

Về văn học nghệ thuật
Tác giả:  Các Mác, Ph Ăngghen,V.I Lênin
Nhà xuất bản: H : Sự thật
Năm xuất bản: 1977
Tóm tắt:  Văn học nghệ thuật và đời sống xã hội; thế giới quan và sáng tác; đấu tranh xây dựng một nền văn hóa văn nghệ mới; hồi ký về Các Mác, Ph Ăngghen, VI Lênin.
Số phân loại:  324.2075/K18

Bàn về thanh niên
Tác giả: Các Mác, Ph. Ăngghen
Nhà xuất bản: Hà Nội : Thanh niên
Năm xuất bản: 1982
Số trang: 367 tr.
Tóm tắt:  Gồm 3 phần:P1 Trích những tác phẩm chung của Các Mác và Ph Ăngghen., P2 trích những tác phẩm của Mác, P3 trích những tác phẩm của Ph Ăngghen.
Số phân loại: 320.532 /M392

Tuyên ngôn của Đảng cộng sản
Tác giả:  Các Mác, Ph Ăngghen
Nhà xuất bản: H : Sự thật
Năm xuất bản: 1975
Tóm tắt: Nội dung quyển sách đề cập đến các vấn đề: những người tư sản và những người vô sản; những người vô sản và những người cộng sản; văn học chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa; thái độ của những người cộng sản với Đảng đối lập.
Số phân loại: 324.2597075/K18