Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” và Người căn dặn phải: “Ra sức học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin”. (Trích “Đạo đức cách mạng”, tháng 12-1958).
Tác phẩm Ðạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời đã nửa thế kỷ, nhưng những nội dung, những lời răn dạy đó của Bác mãi còn nguyên vẹn giá trị cho đến ngày hôm nay.
Nhân Kỷ niệm 60 năm ra đời tác phẩm “Đạo đức cách mạng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (12/1958 - 12/2018), Thư viện xin được hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc các tác phẩm tiêu biểu đề cập đến vai trò của đạo đức cách mạng, nhằm giáo dục, tuyên truyền nội dung, khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đối với công tác xây dựng Đảng về đạo đức và rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây còn là dịp để chúng ta cùng ôn lại những lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng, mà chính Người là một tấm gương sáng cho các thế hệ người Việt Nam noi theo.
Các tài liệu hiện được lưu trữ tại kho sách Mượn đọc - Tầng 3 Thư viện. Thân mời Quý độc giả đến tham khảo!

Vai trò của đạo đức cách mạng

Về đạo đức cách mạng  Hồ Chí Minh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Hà Nội : Sự thật
Năm xuất bản: 1976
Số trang: 159 tr.
Số phân loại: 171.7/M312 

Mấy vấn đề đạo đức cách mạng  Hồ Chí Minh
Tác giả: Vũ Khiêu
Nhà xuất bản:Tp.HCM : Tp.HCM
Năm xuất bản: 1978
Số trang: 116 tr
Số phân loại:  324.2075092 /Kh309

Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong sáng lập Đảng Cộng Sản Việt Nam :  Sách chuyên khảo : (Sách tặng)
Tác giả : Phạm Quốc Thành
Nhà xuất bản: Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số trang:  199 tr.

Số phân loại : 324.2597075/Th107

Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Nguyễn Thủy Trường
Nhà xuất bản: H. : Dân trí
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 94tr.

Số phân loại: 170/Tr561

Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân 
Tác giả: Hồ Chí Minh
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 55 tr.
Số phân loại: 335.4346/M312

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 
Tác giả: Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong
Nhà xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 573tr.
Số phân loại: 335.4346/A107

Kiểm tra Đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm
Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Nhà xuất bản: Hà Nội : Chính trị - Hành Chính
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 290 tr.
Số phân loại: 324.2597071/K304

Giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ Cán bộ, Đảng viên

Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 258 tr.

Số phân loại:
335.4346/H419

Ngọc càng mài càng sáng :  Tác phẩm đạt giải Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 -2017
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 186tr.

Số phân loại: 170/Ng419

Giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước :  Chương trình chuyên đề dùng cho các Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện : (Sách tặng)
Tác giả: Nguyễn Viết Thông (chủ biên) ... [và những người khác]
Nhà xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 160 tr.

Số phân loại: 324.2597071/Gi108

Những tấm gương bình dị :  Tập bút ký
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 189 tr.

Số phân loại: 170/Nh556

Tăng cường giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho Cán bộ, Đảng viên trong tình hình mới
Nhà xuất bản: Hà Nội : Quân đội Nhân dân
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 569 tr

Số phân loại: 335.4346/T116

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh "là đạo đức, là văn minh" :  (Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương.
Nhà xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia
Năm xuất bản: 2010
Số trang:  247 tr

Số phân loại: 335.4346/T550

Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hà Nội : Phụ nữ
Năm xuất bản: 2013
Số trang:  212 tr

Số phân loại: 170/G561

Giáo dục, rèn luyện thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Hà nội : Quân Đội Nhân Dân
Năm xuất bản: 2003
Số trang:  566tr

Số phân loại: 324.2075/Gi108