Các tạp chí được trưng bày tại kho Báo - Tạp chí (tầng 4), mời quý bạn đọc đến tham khảo!  

LUẬT VÀ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

                  

                  

  

KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH

                    

 

SƯ PHẠM

                

 

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ - MÔI TRƯỜNG

         

 

DU LỊCH VÀ VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT