Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về Kế toán quản trị và Kế toán tài chính được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

STT Nhan đề Tác giả NXB
1 Environmental Management Accounting and Supply Chain Management Roger Burritt, Stefan Schaltegger 2011
2 Environmental Management Accounting for Cleaner Production Stefan Schaltegger, Martin Bennett 2008
3 Information Quality and Management Accounting: A Simulation Analysis of Biases in Costing Systems Stephan Leitner 2012
4 Management Accounting & Control Scales Handbook Utz Schäffer  2008
5 Strategic Management Accounting, Volume I: Aligning Strategy, Operations and Finance Dr. Vassili Joannidès de Lautour 2018
6 Strategic Management Accounting, Volume II: Beyond the Numbers   2018
7 Strategic Management Accounting: A Practical Guidebook with Case Studies Wing Sun Li in Management for Professionals 2018
8 The Role of Management Accounting Systems in Strategic Sensemaking Marcus Heidmann 2008
9 Transfer Prices and Management Accounting Peter Schuster 2015
10 Contemporary Trends in Accounting, Finance and Financial Institutions Prof. Taufiq Choudhry 2018
11 Financial Accounting and Management Control:The Tensions and Conflicts Between Uniformity and Uniqueness Fredrik Nilsson 2015
12 Intangible Values in Financial Accounting and Reporting An Analysis from the Perspective of Financial Analysts Stephan Grüber 2015
13 SAP ERP Financial Accounting and Controlling: Configuration and Use Management Andrew Okungbowa  2015

Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.