Thư viện giới thiệu cùng bạn đọc các ebook về những tiến bộ mới trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường được tổng hợp từ CSDL SpringerLink.

Mời các bạn tham khảo danh mục:

 

STT

 

Nhan đề

 

Tác giả 

 

Năm XB

1 Environmental Analysis by Electrochemical Sensors and Biosensors: Applications Ligia Maria Moretto, Kurt Kalcher 2015
2 Environmental Monitoring using GNSS. Global Navigation Satellite Systems Joseph L. Awange 2012
3 Geospatial Technologies in Environmental Management Nancy Hoalst-Pullen, Mark W. Patterson 2010
4 GNSS Environmental Sensing. Revolutionizing Environmental Monitoring Joseph Awange 2018
5 Information Technologies for Remote Monitoring of the Environment Vladimir Krapivin, Anatolij M. Shutko 2012
6 Information Technologies in Environmental Engineering Dr. Ioannis N. Athanasiadis 2009
7 Information Technologies in Environmental Engineering: New Trends and Challenges Paulina Golinska, Marek Fertsch 2011
8 Osmolytes and Plants Acclimation to Changing Environment: Emerging Omics Technologies Noushina Iqbal, Rahat Nazar 2016
9 Ecotechnologies for the Treatment of Variable Stormwater and Wastewater Flows Dr. Katharina Tondera 2018
10 Emerging Trends of Nanotechnology in Environment and Sustainability: A Review-Based Approach Prof. Karthiyayini Sridharan 2018

Để khai thác tài liệu trên cơ sở dữ liệu, vui lòng đăng ký "Dịch vụ cấp quyền truy cập từ xa" của Thư viện Trung tâm - Đại học Quốc gia Tp.HCM (xem chi tiết).

Thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.