STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác bắp non trên đất ruộng ở xã Phú Xuân,...

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Thiết kế bài giảng tin học dành cho trung học cơ sở / Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà . Quyển...

Dự án ENHANCE (viết tắt: strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam – Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Đổi mới tại Việt Nam) là dự án kéo dài 3 năm (2016 – 2018) do Đại học Alicante (Tây Ban Nha) làm chủ dự án, 06 trường đại học ở Việt Nam tham gia làm thành viên.

Sách niên giám Thống kê Việt Nam 2017 là ấn phẩm được Tổng cục Thống kê phát hành năm 2018, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế. 

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS : Dành cho sinh viên khối ngành...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Xây dựng công cụ phân tích và chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Mỹ học và phê bình nghệ thuật / Nguyễn Hoàng Huy sưu tầm và biên dịch Mỹ...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Giáo trình lý thuyết và kỹ năng báo mạng điện tử / Nguyễn Thị Trường...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Óc sáng suốt / Thu Giang Nguyễn Duy...