Nội dung sách gồm các vấn đề chính sau đây: Phần 1: Người tìm việc. Gồm 8 chương, trình bày các tiến trình tìm việc làm, cách viết đơn xin việc, các công việc chuẩn bị khi đi phỏng vấn. Bên cạnh...

  HTML clipboard QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG 1/. DONNELLY, JAMES H, JA. Quản trị học căn bản / James H Donnelly, James I Gibson, John M Ivancevich; Dịch giả: Vũ Trọng Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh :...

NGUYÊN LÝ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN TRONG NGHIÊN CỨU SINH HỌC, NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG Đây là loại sách chuyên khảo, gồm 17 chương, chia làm 3 phần: Phần I: Mô tả các nguyên lý của mô hình toán...

  VĂN HỌC & TU TỪ HỌC 1/. ANH NGỌC. Hồn thơ thế kỷ : bình luận một số bài thơ nổi tiếng thế kỷ 20 / Anh Ngọc. - Hà Nội : Thanh Niên, 2003. - 389tr ; 19cm    Ký hiệu môn loại:...