STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại 1 Giáo trình kiểm tra đánh giá trong giáo dục Đại học Sư...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Khảo sát, đánh giá, phân vùng sinh thái vùng tứ giác Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang :...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Vòng cung bất ổn Á - Âu và ảnh hưởng của nó tới an ninh Việt Nam : Sách tham...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội và lòng trung thành của nhân viên tại...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Phương pháp dạy học tiếng Việt ở tiểu học 1 : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Thu...

STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua,...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Chuyên đề tốt nghiệp : Kinh tế đối ngoại / Võ Thị Thùy An ...(và những người khác) ;...

STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại  1 Bách thần lục Đại học Sư phạm 2018   398.4109597/B102 2 Giải tích trên...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn bó với tổ chức của nhân viên tại các...

STT Tiêu đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Tín ngưỡng dân gian người Hoa ở Sóc Trăng : (Sách tham khảo và lưu hành nội...