STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Lịch sử Phật giáo Myanmar từ buổi đầu du nhập đến năm 1948 : Báo cáo đề tài nghiên...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Lịch sử tư tưởng Việt Nam : Tài liệu giảng dạy / Nguyễn Bảo Kim Đại học An...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại Số ĐKCB 1 Cộng đồng các dân tộc Việt Nam / Vi Văn An ... [và những người khác] ; Bế Trường...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Thực trạng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và...

Niên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê An Giang biên soạn và xuất bản hàng năm. Nội dung bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh.

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Lối tư duy của người thông minh / Art Markman; Khánh Chương dịch Lao...

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Số phân loại Số ĐKCB 1 Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình canh tác bắp non trên đất ruộng ở xã Phú Xuân,...

Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Hồ Chủ tịch, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một, vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thắng lợi, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân.

STT Tựa đề Nhà XB Năm XB Phân loại 1 Thiết kế bài giảng tin học dành cho trung học cơ sở / Trần Doãn Vinh, Trương Thị Thu Hà . Quyển...

Dự án ENHANCE (viết tắt: strEngthening National researcH And iNnovation Capacities in viEtnam – Nâng cao Năng lực Nghiên cứu và Đổi mới tại Việt Nam) là dự án kéo dài 3 năm (2016 – 2018) do Đại học Alicante (Tây Ban Nha) làm chủ dự án, 06 trường đại học ở Việt Nam tham gia làm thành viên.