STT

Các văn bản liên quan

1

Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT

Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

 2

Thông tư 07/2019/TT-BGDĐT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trong trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập

 3

 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT

Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông

 4

 Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT

quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học

 5

 Thông tư 28/2017/TT-BGDĐT

quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập

 6

 Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT

Quy định về điều kiện để các cơ sở giáo dục được tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

 7

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập

 8

 Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập

 9

 Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập

10

 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non

11

Thông tư liên tịch 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học công lập

12

Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập.

STT Các văn bản liên quan
1 Luật số 43/2019/QH14 của quốc hội: Luật giáo dục
https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-2019-175003-d1.html
2 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/NuocCHXHCNVietNam/ThongTinTongHop/hienphapnam2013
3 Luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội: Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163007
4 Luật số 08/2012/QH13 của Quốc hội : Luật giáo dục đại học
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=163054
5 Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học quốc gia và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=172967
6 Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=198027
7 Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=2&mode=detail&document_id=198036
8 Luật Giáo dục Đại học sửa đổi 2018
https://luatvietnam.vn/giao-duc/luat-giao-duc-dai-hoc-sua-doi-nam-2018-169346-d1.html
9 Luật số 22/2008/QH12 của Quốc hội: Luật cán bộ, công chức 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=81139
10 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, số 36/2018/QH14
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137284
11 Luật số 44/2013/QH13 của Quốc hội : Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171416
12 Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=196314
 13 Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND của UBND Tỉnh An Giang: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=198145
   
STT Nghị định, Nghị Quyết, Quyết định, chỉ thị, Thông tư
1 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, 2005.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=1506
2 Bộ Giáo dục và Đào tạo (2000), Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học nhiều cấp học, Ban hành kèm theo quyết định số 7/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
http://vbpl.vn/bogiaoducdaotao/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13430
3 Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2008. Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?_page=59&mode=detail&document_id=63657
4 Bộ NNPTNT. Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT, ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn về bảo vệ quyền đối với giống cây trồng, 2013.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167543
5 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư số 33/2009/TT-BNNPTNT ngày về việc bổ sung loài cây trồng vào Danh mục loài cây trồng được bảo hộ., 2009.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=89015
6 Bộ Tài chính (2012). Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=30478
7 Bộ Tài chính (2014), Thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2014 Về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán Việt Nam.
8 Bộ Tài chính (2014). Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=178998
9 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180408    
10 Bộ Y tế. Thông tư số 05/2010/TT-BYT ngày 01/3/2010 hướng dẫn bảo mật dữ liệu thử nghiệm trong đăng ký thuốc., 2010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93875
11 Các Luật, quyết định, thông tư của Ngân hàng nhà nước có liên quan đến chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động của ngân hàng.
http://vanban.chinhphu.vn
12 Các Luật; Quyết định; thông tư của Bộ tài chính; Tổng cục thuế; Ngân hàng nhà nước; … có liên quan đến chính sách tài chính, tiền tệ.
http://vanban.chinhphu.vn
13 Chỉ thị số 04/2007/CT-TTg Về việc tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính, 2007.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=287&mode=detail&document_id=75198
14 Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg ngày 31/12/2008 về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan, 2008.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12458
15 Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015). Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=179051
16 Danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm. (Ban hành kèm theo Thông tư số 07  /TT-BYT ngày 14 tháng 5 năm 2012). 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=163327
17 Đại học An Giang (2015). Quyết định về việc ban hành quy định trình bày báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp (số 1923A).
18 Nghi định 09/2010/NĐ-CP  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=93220
19 Nghị định 110 /2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
20 Nghị định 154/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, 2005.  
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=15062
21 Nghị định 24/2009/NĐ-CP ngày 5/3/2009 về Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành VB QPPL.
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/29509
22 Nghị định 58/2012/ND-CP ngày 20/07/2012 qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán. 
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=162432
23 Nghị định 88/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, 2010.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25770
24 Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, 2010.
https://www.most.gov.vn/vn/Pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=28394&TypeVB=1
25 Nghị định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25796
26 Nghị định của Chính phủ số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25605
27 Nghị định của Chính phủ số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27064
28 Nghị định số 11/2015/NĐ-CP .Qui định về GDTC và hoạt động Thể Thao trong nhà trường. NĐ Chính Phủ
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=178843
29 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2008.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12959
30 Nghị định số 06/2008/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 2008.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=55735
31 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25023
32 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, 2006.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15307
33 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 2006.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15239
34 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ, 2006.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=15238
35 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác Văn thư; Nghị định số 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác Văn thư.
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=12892
36 Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính Phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ, 2010.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26123
37 Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 03 năm 2012 của Chính Phủ ban hành Điều lệ sáng kiến, 2012.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=155811
38 Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 3 tháng 3 năm 2010 hướng dẫn chi tiết và thi hành một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25111
39 Nghị định số 172/2007/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, 2007.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=48519
40 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2006 Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
41 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại, 2006.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=16366
42 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=80081
43 Nghị định số 47/2009/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, 2009.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12084
44 Nghị định số 49/2009/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, 2009.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=12065
45 Nghị định số 54/2000/NĐ-CP  về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý, tên thương mại và bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp, 2000.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=5801
46 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 4 tháng 7 năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=26679
47 Nghị định số 69/2010/NĐ-CP của TTg CP ban hành ngày 21/6/2010 về ATSH đối với các sinh vật biến đổi gen; mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=25531
48 Nghị định số 85/2011/NĐ-CP của Chính Phủ, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21  tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của  Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, 2011.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=151643
49 Nghị định số 88/2010/NĐ-CP, ngày 16 tháng 08 năm 2010, của Chính Phủ định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng, 2010.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=96252
50 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hóa, 2006.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=15700
51 Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Cục Bảo vệ môi trường dịch và phát hành 2004.
http://vea.gov.vn/vn/hoptacquocte/conguoc/Pages/Ngh%E1%BB%8B%C4%91%E1%BB%8Bnhth%C6%B0Cartagenav%E1%BB%81anto%C3%A0nsinhh%E1%BB%8Dc.aspx
52 Nghị định thư sửa đổi Hiệp định khung ASEAN về dịch vụ năm 2003.
https://asean.thuvienphapluat.vn/cong-dong-asean/cong-dong-kinh-te/Van-kien-phap-ly/dich-vu/325/330?title=vi
53 Nghị định 08/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về Quản Lý Thức Ăn Chăn Nuôi do Chính Phủ ban hành năm 2010
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=93211
54 Nghị quyết 01/2000 của HĐTPTANDTC ngày 04/8/2000 Hướng dẫn áp dụng một số điều ở phần chung của BLHS 1999.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Nghi-quyet-01-2000-NQ-HDTP-huong-dan-ap-dung-quy-dinh-trong-phan-chung-cua-Bo-Luat-Hinh-su-nam-1999-46798.aspx
55 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐTP ngày 3/12/2012 của Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định “Chứng minh và chứng cứ” của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổI Theo luật sửa đổi Bộ luật tố tụng dân sự.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28606
56 Nghị quyết số 51/2001/QH10 của Quốc hội về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=5&mode=detail&document_id=10344
57 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2007 của Bộ trưởng Bộ tài chính.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=23595
58 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 của Bộ trường Bộ tài chính.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=25441
59 Quy chế: Quản lý an toàn sinh học đối với các sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen. (Ban hành kèm theo Quyết định số 212/2005/QĐ-TTG ngày 26 tháng 8 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ).
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/quyet-dinh-212-2005-QD-TTg-quy-che-quan-ly-an-toan-sinh-hoc-sinh-vat-bien-doi-gen-san-pham-hang-hoa-co-nguon-goc-tu-bien-doi-gen-3051.aspx
60 Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐLSTQ ngày 20/7/2011 của Hội đồng luật sư toàn quốc)
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=29277
61 Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án tối cao quyển 1 2 của Tòa án nhân dân tối cao 2004 2005 2006
http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/545500/3377352
62 Quyết định số 126/2008/QĐ-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ trưởng Bộ tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/1007/QD0-BTC ngày 24/04/2007.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=84594
63 Quyết định số 210/QĐ-ĐHAG ngày 02/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang
64 Quyết định số 262/VBHN-ĐHAG ngày 18/8/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang.
https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/262-2014-VBHN-DHAG_Quyche_DT_CD-DH_tin%20chi.pdf
65 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=99777
66 Thông tư 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ : Thông tư liên tịch Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
67 Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP, ngày 29 tháng 02 năm 2008 Hướng dẫn việc truy cứu Trách nhiệm hình sự đối với các hành vi xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ, 2008.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=11649
68 Thông tư liên tịch số 02/2008/TTLT -TÁNTC-VKSNDTC-BVHTT&DL-BKHCN-BTP, ngày 03 tháng 04 năm 2008 Hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại Toà án nhân dân, 2008.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=69777
69 Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQL-BTC-BNN&PTNT ngày 02 tháng 11 năm 2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ công an, Bộ tư pháp, Bộ quốc phòng, Bộ tài chính và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28200
70 Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân cấp tỉnh và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện về bồi thường Nhà nước.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27057
71 Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26 tháng 11 năm 2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=98458
72 Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP ngày 15 tháng 12 năm 2011 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156424
73 Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của liên Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ, hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14518
74 Thông tư liên tịch số: 15/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 16 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính.
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Thong-tu-lien-tich-15-2015-TTLT-BGDDT-BLDTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC-can-bo-giao-duc-quoc-phong-284361.aspx
75 Thông tư liên tịch số: 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=181587
76 Thông tư số  31/2012/TT-BGDĐT về Chương trình Giáo dục quốc phòng-an ninh, trình độ đại học, cao đẳng ngày 12/9/2012 và Văn bản hướng dẫn số 6353/BGDĐT-GDQP ngày 26/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=167181
77 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 2007.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=14027
78 Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu trữ hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.
http://moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=28407
79 Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN, ngày 22 tháng 07 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, 2011.
http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=27017
80 Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012 Quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước.
http://vietlaw.quochoi.vn/Pages/vbpq-toan-van.aspx?ItemID=25106
81 Thông tư số 37/2011/TT-BKHCN, ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 09 năm 2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, 2011.
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=156992
82 Trường Đại học An Giang (2015). Quyết định 1923A/QĐ-ĐHAG về việc ban hành Quy định trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp tại trường Đại học An Giang.
https://aao.agu.edu.vn/sites/default/files/1923A-QD-DHAG%20Quyet%20dinh%20ban%20hanh%20Quy%20dinh%20trinh%20bay%20bao%20cao%20chuyen%20de%20tot%20nghiep.pdf

Cổng thông tin điện tử của chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là kênh cung cấp thông tin chính thống của Chính phủ trên Internet, bao gồm các  thông tin được như các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành, nghị quyết  của chính phủ, thủ tướng và thành viên chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội. Bạn đọc có thể tra cứu các văn bản ở tất cả các lĩnh vực và thông tin về các cơ quan ban hành văn bản ở các địa phương trong cả nước.

Địa chỉ truy cập: http://vanban.chinhphu.vn

 

Cơ sở dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về pháp luật tập hợp các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là văn bản) dưới dạng văn bản điện tử do Chính phủ thống nhất quản lý, bao gồm các Cơ sở dữ liệu thành phần như:

  • Cơ sở dữ liệu Văn bản pháp luật Trung ương: Là Cơ sở dữ liệu chứa văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương ban hành hoặc phối hợp ban hành. Các loại văn bản được quản lý bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản hợp nhất; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
  • Cơ sở dữ liệu văn bản pháp luật địa phương: là Cơ sở dữ liệu chứa văn bản quy phạm pháp luật của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên toàn quốc. Các loại văn bản được quản lý bao gồm: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
  • Các chuyên mục khác: ngoài các Cơ sở dữ liệu thành phần kể trên, CSDLQG về pháp luật còn có các chuyên mục khác như: Giới thiệu văn bản mới, Tin tức, Tình huống pháp luật. Ngoài ra, CSDLQG về thủ tục hành chính, bộ pháp điển điện tử, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp cũng trích xuất về CSDLQG về pháp luật.