Báo, tạp chí Tiếng Việt:

 1. Nghiên cứu lịch sử
 2. Nghiên cứu quốc tế
 3. Nghiên cứu Đông Nam Á
 4. Tạp chí Lịch sử Đảng
 5. Tạp chí Dân tộc học
 6. Tạp chí Xã hội học
 7. Tạp chí Dạy và học ngày nay
 8. Tạp chí Tâm lý học
 9. Tạp chí Giáo dục
 10. Tạp chí Giáo dục lý luận
 11. Tạp chí Phát triển giáo dục
 12. Tạp chí Khoa học giáo dục

 Tạp chí Tiếng Anh:

 1. The journal of American history
 2. South American survey
 3. The journal of American oriental society
 4. This is Africa
 5. New uban china