Công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, Đảng, Nhà nước cùng các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, trực tiếp nhất là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng quan tâm, đầu tư, chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực trong việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, đoàn viên sinh viên.

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017), Thư viện xin giới thiệu đến quí bạn đọc một số bài viết được trích từ các Tạp chí chuyên ngành đề cập đến nội dung, vai trò quan trọng và những bài học kinh nghiệm quí báu trong công tác giáo dục đạo đức truyền thống, lý tưởng cách mạng, giáo dục lối sống văn hóa, giáo dục thái độ lao động nghiêm túc cho sinh viên, thanh niên và thế hệ trẻ hiện nay.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại quầy Tham khảo Tầng 4 TV)

1. Giá trị văn hóa truyền thống trong xây dựng đạo đức, lối sống / Võ Văn Thắng
Nguồn trích: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật / 2013, Số 12(354), tr.10-13, 31
2. Giáo dục lối sống văn hóa, đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay / ThS. Đào Thị Trang, Hoàng Thị Thu Trang
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 8 (233), tr. 64-66
3. Tăng cường công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho thanh niên Việt Nam hiện nay / Hoàng Thị Thanh
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 9 (234), tr. 59-60, 65
4. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bá Tăng
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 9 (234), tr. 63-64
5. Giáo dục phẩm chất chính trị cho học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay / Hoàng Xuân Phú
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 9 (234), tr. 63-64,69
6. Vai trò của các giá trị đạo đức truyền thống trong việc xây dựng đạo đức mới cho thanh niên Việt Nam hiện nay / Doãn Thị Chín
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2016, Số 2(240), tr.34-36
7. Xây dựng hệ giá trị nhân cách cho sinh viên Việt Nam trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Huyền
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận / 2017 , Số 1(255), tr. 76-79
8. Giáo dục tấm gương tuổi trẻ Hồ Chí Minh đối với thanh niên Việt Nam hiện nay / Lê Thị Điệp
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục Lý luận / 2017 , Số 2(256), tr. 11-14

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Từ tư tưởng Hồ Chí Minh đến lí tưởng của thanh niên hôm nay / Lại Thị Ngọc Hạnh
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 1, tr. 6-7.
2. Sống trách nhiệm lối sống đẹp của bạn trẻ ngày nay / Phạm Xuân
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 1, tr. 18-19
3. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên / Nguyễn Quang Hùng
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 1, tr. 20-21
4. Đoàn thanh niên trong hỗ trợ quá trình khởi nghiệp của thanh niên nông thôn / Nguyễn Hải Đăng; Nguyễn Quang Trung
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 1, tr. 26-27
5. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam trong bối cảnh hội nhập văn hóa hiện nay / Đào Thu Hương
Nguồn trích: Tạp chí Lý luận Chính trị & Truyền thông, 2016, Số 5, tr. 47-51
6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay / Lê Anh Tuấn
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2015, Số 45, tr. 44-45
7. Chú trọng công tác giáo dục đạo đức truyền thống cho thanh niên, sinh viên thời hội nhập / Phạm Xuân Thông; Nguyễn Đình Trọng
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2015, Số 41, tr. 14-15
8. Giáo dục đạo đức cho thanh niên, học sinh và sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Thị Vui
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2014, Số 2, tr. 150-153
9. Một số nội dung giáo dục đạo đức cho thanh niên Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Nội; Trần Thị Mai
Nguồn trích: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2014, Số 16, tr. 3-6
10. Về giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ / Việt Hà
Nguồn trích: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, 2011, Số 331,tr. 30-31
11. Xây dựng lối sống văn hóa cho đoàn viên thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Triệu Sinh Tuyển
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 17, tr. 2-3
12. Phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong phát triển nhân cách cho thanh niên / Nguyễn Tú Anh
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 19, tr. 24-25
13. Vai trò của gia đình trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ / Trần Văn Tịch
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2016, Số 21, tr. 20-21.
14. Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ hiện nay / Nguyễn Hải Yến
Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2016, Số 244, tr. 79-81
15. Xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay / Nguyễn Thị Thảo Tiên
Nguồn trích: Tạp chí Thanh niên, 2015, Số 47, tr. 16-17
 


Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu