Trong những ngày Tháng Năm lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh của Bác Hồ kính yêu với tấm lòng trân trọng, biết ơn và thành kính. Tư tưởng và tấm gương đạo đức vĩ đại, sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2017), Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến vai trò của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Người chính là tấm gương sáng để mọi tầng lớp nhân dân từ học sinh, sinh viên, thanh niên học tập và noi theo.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo)

 1. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Bá Tăng
  Tóm tắt: Bài viết trình bày thực trạng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên hiện nay. Từ thực tế đó, tác giả cho rằng để hoạt động tăng cường công tác giáo dục, chính trị, tư tưởng cho thanh niên theo tư tưởng Hồ Chí Minh có hiệu quả thì cần thực hiện một số giải pháp sau: (1) vấn đề thanh niên phải được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố và nguồn lực con người của Đảng; (2) tăng cường và tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên; (3) đổi mới phương thức hoạt động trong các tổ chức thanh niên.
  Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận / 2015, Số 9 (234), tr. 63-64
 2. Giáo dục đạo đức cho sinh viên sư phạm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Hoàng Trung Thắng
  Tóm tắt: Bài viết đề cập đến vai trò của việc đổi mới công tác giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho sinh viên trong công tác đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục Việt Nam vừa đảm bảo tính cụ thể vừa mang tính toàn diện. Tác giả cũng nhấn mạnh về những nội dung GDĐĐ cho sinh viên chính là những giá trị cốt lõi trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, không được áp dụng độc lập các giá trị trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.Theo tác giả, phương thức giáo dục cần lấy hoạt động và việc làm của Hồ Chí Minh làm gương, làm chuẩn mực, lấy những gương người tốt việc tốt đang diễn ra để hình thành tình cảm và củng cố niềm tin đạo đức cho sinh viên. Bên cạnh đó, trong quá trình GDĐĐ cho sinh viên cần coi trọng việc đổi mới khâu đánh giá và tự đánh giá đạo đức của đối tượng được giáo dục.
  Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục, 2014, Số 339. tr. 22-23
 3. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường Đại học, Cao đẳng nước ta hiện nay / Trương Thị Thu Hà, Chu Thị Diễm Hương
  Tóm tắt: Bài viết trình bày những quan điểm cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục nước ta hiện nay, việc quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị là một yêu cầu quan trọng và cấp thiết.
  Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 257, tr. 9-11.
 4. Một số nguyên tắc xây dựng đạo đức cách mạng tư tưởng Hồ Chí Minh / Mạch Quang Thắng
  Tóm tắt: Theo tác giả, quá trình tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng phải được diễn ra suốt cả cuộc đời con người thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: (1) nêu gương sáng đạo đức; (2) xây dựng môi trường đạo đức trong sạch như việc sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; tôn trọng và phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thuần phong mỹ tục; kết hơp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong việc xây dựng môi trường đạo đức; giải quyết đồng bộ tất cả các mặt chính trị, kinh tế, xã hội làm cho đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
  Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục lý luận, 2017, Số 259, tr. 3-5, 9.
 5. Thiết thực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh
  Tóm tắt: Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực, cần thực hiện các biện pháp sau đây: (1) nhóm giải pháp về nhận thức như cần có cái nhìn đúng đắn các giá trị của di sản đạo đức Hồ Chí Minh và sự cần thiết của việc tu dưỡng rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (2) nhóm giải pháp về chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện như thực hiện đúng các chuẩn mực đạo đức nền tảng về Trung với nước, hiếu với dân, nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật gắn bó với nhân dân vì dân phục vụ; (3) nhóm giải pháp về kiểm tra, đánh giá, tổng kết thực tiễn.
  Nguồn trích: Tạp chí Lý luận chính trị, 2013, Số 8, tr. 8-12
 6. Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh xây dựng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay / Mai Công Khanh; Đặng Xuân Cảnh
  Tóm tắt: Bài viết đề cập đến quan điểm xây dựng nền giáo dục trong giai đoạn hiện nay, tập trung ở một số nội dung như: (1) thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo thế hệ con người mới qua việc dạy và học; (2) cải cách giáo dục để xây dựng hệ thống trường lớp với chương trình nội dung dạy và học khoa học, hợp lí, phù hợp; (3) học ở mọi nơi, mọi lúc, học mọi người, học suốt đời, coi trọng việc tự học, tự đào tạo; (4) không ngừng nâng cao dân trí. Theo tác giả, vấn đề giáo dục toàn diện là nhằm đào tạo những con người phát triển toàn diện theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.
  Nguồn trích: Tạp chí Tạp chí Giáo dục, 2013, Số 309, tr. 7-9
 7. Tìm hiểu cấu trúc và tính chất tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Thái Duy Tuyên; Từ Đức Văn
  Tóm tắt: Bài viết trình bày một số suy nghĩ về cấu trúc và tính chất của tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo tác giả, tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các yếu tố cơ bản như: chuẩn mực, nguyên tắc trong quan hệ, thái độ, cách ứng xử,... . Nội dung tư tưởng Hồ Chí minh rất phong phú, có thể phân làm 2 mức: những quan điểm chung có tính chất cơ bản và phổ cập cho mọi người, mọi tầng lớp; những quan điểm cụ thể phù hợp với yêu cầu, trách nhiệm và khả năng của từng đối tượng riêng biệt. Về mặt tính chất đạo đức Hồ Chí Minh có một số tính chất cơ bản: tính thuyết phục, tính kế thừa và phát triển, tính chất thiết thực, tính chất mềm dẻo, không cực đoan, xây dựng lẽ sống.
  Nguồn trích: Tạp chí Tạp chí Giáo dục, 2011, Số 262, tr. 1-5
 8. Giáo dục tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị Vân Anh
  Tóm tắt: Theo tác giả, việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua môn Tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm giúp cho các sinh viên: (1) nâng cao năng lực phấn đấu, hướng suy nghĩ hành động vào việc học tập; (2) giáo dục ý thức đạo đức, lối sống cho sinh viên, xây dựng quan hệ đạo đức mới; (3) có những kiến thức, quan điểm, lập trường đạo đức lối sống cách mạng chủ nghĩa xã hội; (4) thấm nhuần các phẩm chất đạo đức cách mạng trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, có tinh thần quốc tế trong sáng.
  Nguồn trích: Tạp chí Giáo dục, 2012, 296, tr. 14-17.

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)
- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

 1. Sự thống nhất lý tưởng đạo đức với lý tưởng chính trị - giá trị đặc sắc trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh / Dương Quang Hiển; Đào Văn Đệ
  Tóm tắt: Theo tác giả, để đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa thực hiện mục tiêu, lý tưởng cách mạng, vừa trau dồi đạo đức cần: (1) Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý để điều chỉnh đối tượng là cán bộ, công chức; (2) mỗi cán bộ, công chức phải yêu dân, tin dân, trọng dân, gần dân, học dân; (3) mỗi cán bộ phải luôn cần kiệm liêm chính chí công vô tư; (4) Nhà nước cần chăm lo xây dựng và thực hiện chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức; (5) mỗi cán bộ phải ra sức học tập, không ngừng nâng cao trình độ và thường xuyên thực hành tự phê bình và phê bình.
  Nguồn trích: Tạp chí Tổ Chức Nhà nước, 2014. Số 8, tr. 32-35
 2. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên qua giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Thị Vân Anh
  Tóm tắt: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiện không còn là vấn đề mới mà đã ăn sâu vào nếp nghĩ, cách làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, sinh viên, thanh niên và người dân Việt Nam. Trong bài viết này, tác giả đề cập đến một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên gồm: (1) khai thác triệt để nội dung đạo đức Hồ Chí Minh; (2) sử dụng những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (3) hướng dẫn sinh viên sử dụng tài liệu tham khảo; (4) sử dụng hệ thống câu hỏi bài tập cho sinh viên lĩnh hội kiến thức; (5) hướng dẫn sinh viên thảo luận nhóm; (6) khai thác tư liệu, hình ảnh và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh.
  Nguồn trích: Tạp chí Khoa học, 2013, Số 10, tr. 124-131
 3. Vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Trần Thị Hồng Hạnh
  Tóm tắt: Theo tác giả, việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng đối với thanh niên. Trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên cần: (1) tự mình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng và tác phong Hồ Chí Minh; (2) kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tư tưởng lạc hậu, hành vi đạo đức xấu; (3) nỗ lực học tập, cầu tiến bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao.
  Nguồn trích: Tạp chí Thông tin đối ngoại, 2011, Số 4, tr. 27-30
                                                                                                                                                                             

 

Tổng hợp: Nguyễn Thị Cẩm Thiêu