Để các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ được giao, Nhà nước đã trang bị tài sản, cơ sở vật chất  cho các đơn vị thông qua nhiều hình thức khác nhau  như giao tài sản bằng hiện vật, giao quyền sử dụng đất, giao ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng,  mua sắm tài sản….Để độc giả hiểu hơn về hiện trạng tài sản nhà nước tại các đơn vị sự nghiệp công lập; quan điểm, chủ trương, giải pháp về quản lý nguồn tài sản này trong giai đoạn vừa qua và trong thời gian tới. Thư viện trường Đại học An Giang giới thiệu đến bạn đọc một số bài viết được trích từ tạp chí chuyên ngành đề cập đến chủ đề “Quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập”.

TẠP CHÍ IN CÓ TẠI THƯ VIỆN (Bản in được lưu tại Quầy Tham khảo)

1. Thực trạng quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập/ Trần Đức Thắng, ThS. Nguyễn Tân Thịnh

Tóm tắt: Sau hơn 7 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tuy đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng cũng bộc lộ một số bất cập, hạn chế như: Cơ chế quản lý, quy trình đầu tư và mua sắm tài sản nhà nước còn phân tán; Việc quản lý, sử dụng một số loại tài sản nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, chậm đổi mới, chưa đồng bộ với cơ chế quản lý tài chính, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới... Thực trạng trên đặt ra yêu cầu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới. Bài viết giới thiệu những kết quả đạt được, một số tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr. 6 - 9

2.Triển khai cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới/ PGS. TS. Nguyễn Trường Giang

Tóm tắt: Ngày 14/02/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Thực tế cho thấy, việc nâng cao quyền tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thực hiện tốt chính sách này sẽ tạo động lực và thúc đẩy sự phát triển của việc cung cấp sản phẩm dịch vụ công, thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của dân cư, thúc đẩy sự phát triển của các đơn vị cung cấp dịch vụ công lên một trình độ cao hơn.  Bài viết giới thiệu những đổi mới cơ bản về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập, tình hình triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Quyết định 695/2015/QĐ-TTg, các biện pháp để cơ chế mới phát huy hiệu quả.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr.10 – 13

3. Mô hình tổ chức bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước/ TS. Nguyễn Đức Thọ

Tóm tắt: Bài viết điểm lại các quy định khung về kiểm tra, kiểm toán  nội bộ việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực tế triển khai tại một số bộ, ngành trong thời gian qua, từ đó đề xuất những bước đi phù hợp cho thời gian tới.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr. 14 – 16

4. Để khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập/ ThS. Nguyễn Tân Thịnh

Tóm tắt: Tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập có tỷ trọng lớn trong khu vực hành chính sự nghiệp (chiếm 64,53% về số lượng và 69,06% về giá trị). Đây là nguồn lực tài chính hết sức quan trọng cần được bảo vệ, khai thác hiệu quả nhằm nâng cao mức độ tự chủ của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu ngân sách nhà nước. Bài viết giới thiệu về nguồn lực tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập, các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản công.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr. 17 – 19

 5. Dự thảo luật quản lý, sử dụng tài sản công và những điểm mới đáng chú ý/ Lý Hoàng Tân

Tóm tắt: Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chính phủ đã trình Quốc hội dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Trong đó, chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhiều điểm mới đáng chú ý so với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành đã được đưa vào dự thảo Luật. Bài viết giới thiệu về quan điểm xây dựng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;  tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr. 20 - 22

 6. Cải cách cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Kinh nghiệm từ Trung Quốc/ ThS. Nguyễn Xuân Thắng

Tóm tắt: Trong những năm qua, Trung Quốc đã đẩy mạnh thực hiện cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên các mặt như: cải cách nhân sự, cải cách chế độ phân phối thu nhập, cải cách chế độ quản lý tài sản công, cải cách chế độ bảo hiểm xã hội… Nhờ đó, các đơn vị sự nghiệp công lập ở nước này có cơ chế vận hành, chức năng rõ ràng, giám sát hiệu quả. Kinh nghiệm của Trung Quốc sẽ là bài học hữu ích cho Việt Nam trong cải cách quản lý cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Bài viết giới thiệu quá trình cải cách đơn vị sự nghiệp công lập ở Trung Quốc,  quản lý thu - chi tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Trung Quốc, một số kinh nghiệm dành cho Việt Nam.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2016, Số 646, tr. 23 – 25

 TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ

- Địa chỉ truy cập: http://lhtv.vista.vn/ (Chọn STD-Tài liệu KH&CN Việt Nam)

- Lưu ý: Bạn đọc vui lòng truy cập theo hệ thống mạng nội bộ của Trường Đại học An Giang để đọc và download toàn văn tài liệu.

1. Quản lý tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản / ThS. Trần Thị Thêm

Tóm tắt: Việc quản lý các nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước (NSNN) của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (ĐC & KS)  hiện nay được thực hiện theo các cơ chế, chính sách chung của Nhà nước theo quy chế quản lý tài chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy định riêng cho lĩnh vực ĐC & KS. Theo đó, việc quản lý các nguồn kinh phí phải theo đúng chu trình NSNN, từ lập dự toán, phân bổ và giao dự toán chi ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước. Bài viết giới thiệu một số kết quả đạt được và hạn chế, giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính.

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường/ 2013, Số 15, Tr. 14-16. 

2. Giải pháp tạo nguồn cho cải cách tiền lương đối với đơn vị sự nghiệp công lập / Vụ Hành chính sự nghiệp - Bộ Tài chính

Tóm tắt: Việc đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính, gắn cải cách tiền lương với năng suất, chất lượng dịch vụ đã tạo động lực cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn để cải cách tiền lương. Bài viết giới thiệu các nội dung về việc gắn cải cách tiền lương với kết quả hoạt động, những thành công và hạn chế, một số mục tiêu, định hướng lớn trong tương lai và những giải pháp cơ bản.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2012, Số 4,  Tr. 19-21

 3. Quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp: Một số kiến nghị/ Trần Mạnh Hà

Tóm tắt: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập hiện vẫn còn nhiều bất cập, nhất là trong công tác quản lý tài chính. Trong bối cảnh đó, yêu cầu về hoàn thiện công tác quản lý tài chính hiệu quả tại các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung và hệ thống Trung tâm khuyến nông tại các địa phương nói riêng là rất cần thiết. Bài viết giới thiệu về quản lý tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính.

Nguồn trích: Tạp chí Tài chính/ 2014, Số 10, Tr. 66 - 67

4. Thực trạng và một số giải pháp thực hiện giao tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay/ Đỗ Đức Kiên

Tóm tắt:  Bài viết giới thiệu thực trạng công tác giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay;  những mặt đạt được; một số tồn tại vướng mắc; đề xuất một số giải pháp khắc phục.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia/2014, Số 141, Tr. 8-9

5. Vấn đề tài chính ở các đơn vị sự nghiệp công lập/ ThS. Trần Thị Thêm

Tóm tắt:  Các đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập thuộc Bộ TN &MT sử dụng nhiều nguồn lực tài chính. Vì vậy, quản lý tài chính của các ĐVSN công lập bảo đảm sử dụng hiệu quả chi phí thấp nhất và lợi ích thu được lớn nhất luôn được lãnh đạo Bộ TN & MT đặc biệt quan tâm. Làm tốt quản lý tài chính của các ĐVSN công lập, một mặt khai thác tốt hơn nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước (NSNN), mặt khác làm giảm gánh nặng NSNN cho các hoạt động sự nghiệp. Theo đó, nhà nước có thể sử dụng các nguồn lực này cho các mục đích khác, mang lại lợi ích lớn hơn. Bài viết giới thiệu về việc lập dự toán thu, chi tài chính; các nguyên tắc dự toán ngân sách nhà nước; quy định về quyết toán ngân sách nhà nước; kiểm tra hoạt động tài chính và quản lý tài chính

Nguồn trích: Tạp chí Tài nguyên & Môi trường/ 2013, Số 13, Tr. 26-29

6. Một số vấn đề về đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập/ Vũ Như Thăng; ThS. Nghiêm Thị Thúy Hằng

Tóm tắt:  Bài viết giới thiệu nội dung về các cơ chế tính giá dịch vụ sự nghiệp công, phương thức bố trí dự toán ngân sách, trích lập các quỹ, hỗ trợ lực lượng lao động dôi dư.

Nguồn trích: Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia/ 2015, Số 154+155, Tr. 52-57.

7. Quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập/ ThS. Hoàng Anh Hoàng

Tóm tắt: Bài viết giới thiệu về thực trạng quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập Việt Nam hiện nay; giải pháp hoàn thiện quản lý tài sản công tại các đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian tới.

Nguồn trích:  Tạp chí Kinh tế và Quản lý / 2015, Số  14, Tr. 38-40

8. Nâng cao hiệu quả quản lý chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập/ TS. Nguyễn Văn Trung

Tóm tắt: Bài báo giới thiệu một số giải pháp mang tính định hướng quá trình quản lý chi; sơ đồ tóm tắt quy trình quản lý quá trình chi thường xuyên; các nội dung quá trình kiểm soát tổng chi thường xuyên.

Nguồn trích: Tạp chí Xây dựng /  2011, Số 5, Tr. 26-28.

Người tổng hợp: Võ Hồng Thơ